ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 446 คน
สถิติเดือนนี้ 26206 คน
สถิติปีนี้ 132642 คน
สถิติทั้งหมด 1480139 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ <18 ส.ค. 64>

          วันที่18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับสภาองค์กรตำบลน้ำแพร่ จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับพื้นที่สู่ชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่2) โดยการสนับสนุนของ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
ภารกิจตัดต้นไม้บริเวณบ้านตอพญา ถนนสาธารณะหมู่ที่ 6 <18 ส.ค. 64>

             เมื่อวานนี้ เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายจากร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในการตัดต้นไม้บริเวณบ้านตอพญา ถนนสาธารณะหมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อย.

             ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

ภารกิจตรวจสอบโครงการวางท่อหมู่11 และ โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินหมู่ 2 <17 ส.ค. 64>

              วันนี้ เวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒณา นายสมยศ ลามาพิสาร ผู้อำนวยการกองกานศึกษา นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธากองช่าง และสมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงสำรวจโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่คอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสิงค์ หมู่11 บ้านเวียงดง ขณะนี้้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเริ่มการวางท่อเป็นที่เรียบร้อย และเวลาต่อมา นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒณา นายสมยศ ลามาพิสาร ผู้อำนวยการกองกานศึกษา นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธากองช่าง และสมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  ได้ลงสำรวจติดตามงานก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังหมู่ 2 บ้านศาลา จากการประเมินงานเสร็จไปแล้วประมาณ 80%.
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำ(Check Dam)ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ ตำบลน้ำแพร่ ประจำปี2564 <16 ส.ค. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตร จำทำโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำ(Check Dam)ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ ตำบลน้ำแพร่ ประจำปี2564 ที่หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขาน มูลนิธิบ้านร่มไทร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้และพี่น้องประชาชนจิตอาสาและหมู่บ้านใกล้เคียง ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาหวังว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ และสามารถนำไปถ่ายทอดโครงการสร้างฝายต้นน้ำแก่เกษตรกรต่อไปได้ในอนาคต เพื่อรักษาความชุ่มชื้นบริเวรต้นน้ำ รอบๆต้นน้ำ และยังช่วยชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ไหลลงสู่เบื้องล่างรวดเร็วเกินไป ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอได้รับความขอบพระคุณจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขาน มูลนิธิบ้านร่มไทร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้และพี่น้องประชาชนจิตอาสาและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่ได้ให้การสนใจและให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีมานะที่นี้ด้วย.
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 15/08/64 <16 ส.ค. 64>

            เมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถกระเช้าตัดต้นไม้ในบริเวรวัดเวียงด้ง หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง จนเสร็จสิ้นภาระกิจ.

            ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com