ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 426 คน
สถิติเดือนนี้ 7475 คน
สถิติปีนี้ 59391 คน
สถิติทั้งหมด 1195762 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการ "BIG CLEANING DAY" <27 ธ.ค. 55>

โครงการ “BIG CLEANING DAY”

 ประจำปีงบประมาณปี 2556

 

ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555      

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และปัญหาของขยะในตำบลน้ำแพร่ พร้อมทั้งได้ตระหนัก ถึงผลกระทบที่จะตามมาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2. เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการรักความสะอาด และรักสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในตำบลน้ำแพร่
3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ช่วยกันป้องกันและดูแลรักษาความสะอาดบนไหล่ทางสาธารณะทั้งสองข้างของถนนสายต่างๆในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำแพร่
4. เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในตำบลน้ำแพร่ร่วมกันกำจัดวัชพืชและขยะจรที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้งลงบนไหล่ทางทั้งสองข้างทางของถนนสายสำคัญในตำบลน้ำแพร่

 

ตามโครงการจะมีการดำเนินกิจกรรม 6 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ในระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555      
- ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 3 ในระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 4 ในระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 5 ในระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 6 ในระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ.2556                    

 


บ้านปงเกมส์ <27 ธ.ค. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมมหกรรม กีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ ครั้งที่ 9 "บ้านปงเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในตำบล คือ สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สตรีแม่บ้าน เด็ก-เยาวชน โรงเรียน อสม. ฯลฯ ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในตำบลน้ำแพร่ที่ให้การสนับสนุน และเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจสำหรับนักกีฬาในครั้งนี้


การประชุมขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน <25 ธ.ค. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดประชุมเครือข่ายภาคการเกษตรในตำบลน้ำแพร่ โดยเชิญเกษตรกร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ แกนนำชุมชน รพสต. และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน(ระบบที่3) โดยมีกิจกรรมคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และการร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามโครงการตำบลสุขภาวะ


สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา <24 ธ.ค. 55>

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ณ บริเวณสนามกีฬาอบต.น้ำแพร่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในการส่งขบวนรถกระทงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมีการแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชิงดอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
โครงการเสริมพลังพี่ส่งพลังน้อง (น้ำดอย) <20 มิ.ย. 55>

อบต.น้ำแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนทั้ง 2 แห่ง จัดเป็นโครงการเสริมพลังพี่ส่งพลังน้อง ซึ่งในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยนำกลุ่มเยาวชนตำบลน้ำแพร่และกลุ่มเยาวชนของเทศบาลตำบลเชิงดอยจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ศึกษาศิลปล้านนา คืนชีวิตผืนป่าด้วยน้ำดอย  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา  ณ บ้านพ่อครูคำ กาไวย์ และสวนป่าชุมชนตำบลน้ำแพร่ 

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com