ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 401 คน
สถิติเดือนนี้ 7450 คน
สถิติปีนี้ 59366 คน
สถิติทั้งหมด 1195737 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการ ทุพพลภาพ <01 ก.ค. 53>

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำแพร่ ได้จัดทำโครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการ  ทุพพลภาพ  ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  เมื่อวันที่  21 - 29  มิถุนายน 2553  ที่ผ่านมา   เพื่อเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยของคนรอบข้างที่มีต่อผู้ป่วย และยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย ให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ญาติพี่น้องของผู้ป่วย


งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 <30 เม.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรดน้ำดำหัวประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2553 ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สรุปได้ดังนี้

1.                   การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อแสดงความเคารพและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างสำนึกความรัก  ความผูกพันต่อผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว  เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว  ซึ่งงานส่วนการศึกษา และงานพัฒนาสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานชมรมผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้านและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อครูคำ กาไวย์ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติที่ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะพื้นบ้านให้เป็นที่เลืองลือชา เป็นที่ยกย่องคนทั่วไป
2.       จัดให้มีกิจกรรมการประกวดส้มตำและแข่งขันลาบพื้นเมืองของประชาชนในตำบลน้ำแพร่โดยอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มผู้นำหมู่บ้านเช่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในตำบลน้ำแพร่ทุกหมู่บ้าน ได้ให้ความสนใจและขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าวทุกหมู่บ้าน
3.       จัดให้มีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ผู้สูงอายุและมีการประกวดร้องเพลงของผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนที่ต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
4.         จัดให้มีกิจกรรมการรับมอบของรดน้ำดำหัวของตัวแทนผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านได้รับของรดน้ำดำหัว โดยได้ขอรายชื่อตัวแทนผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านหมู่ละ 10 คน  โดยขอให้ผ่านการรับรองรายชื่อจากประธานชมรมผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุจนครบทั้งหมด จำนวน 110 คน  และได้มีการมอบของรดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งในปีนี้ได้มอบเป็นสะหลุงขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องครัวดำหัวแบบพื้นเมือง

5.        งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์  ประจำปี 2553  ใช้จ่ายงบประมาณในโครงการทั้งหมด   เป็นเงิน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)    

                6.  ผลการดำเนินงาน
                                ครอบครัวผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุที่ร่วมประกวดร้องเพลงเป็นอย่างยิ่ง
การประกวดการร้องเพลงของผู้นำชุมชน พบว่า ผู้เข้ากิจกรรมภายในงานให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง   ส่วนกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และแข่งขันลาบพื้นเมืองพบว่า  ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดมีความสนใจและสนุกสนานกับการประกวดส้มตำและแข่งขันลาบพื้นเมือง เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางกลุ่มสตรีแม่บ้านต่างก็ไม่ได้มุ่งหวังในการแข่งขันแต่ต้องการให้เกิดความสนุกสนานภายในงานเป็นอย่างยิ่ง   
                                ผลการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปดังนี้
                                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     นางแก้วลูน  สีดำ   หมู่ 5
                                                2.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายจันทร์  คนเที่ยง  หมู่  7
                                                3.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นางอำเภอ  อินสัน  หมู่ 3
                                ผลการประกวดร้องเพลงผู้นำชุมชน
                                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่    นายประสูตร อินแดง   หมู่ 9
                                                2.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายบุญยกร  ยาวิสุข หมู่ 4
                                                3.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายสุขเกษม  อินหลงเหลา  หมู่ 5
                                ผลการประกวดส้มตำลีลา
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 3
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 11
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 2
                                                4.   รางวัลชมเชย   ทุกหมู่บ้าน
                                ผลการประกวดลาบพื้นเมือง
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 3
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 1
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 10
                                                4.   รางวัลชมเชย   ทุกหมู่บ้าน
                                ผลการประกวดผู้สูงอายุหัวเราะ 
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     นายตาล  มงคล  หมู่ 5
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   นายทอง  อินแก่น
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางคำมูล  ดวงดี
                                ผลการประกวดผู้สูงอายุปั๋นปอนปีใหม่เมือง
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 8
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 7
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 6
                                ผลการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
1.       ชนะเลิศ  ได้แก่  นายตาล  มงคล   หมู่ 5
2.       รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นางติ๊บ  คำฟู  หมู่ 1
3.       รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายสอน ทะนันชัย  หมู่ 3

อบต.น้ำแพร่จัดโครงการศึกษาดูงาน <08 มี.ค. 53>

เมื่อวันที่  25 28 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2553  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มอสม. ผู้นำชุมชน  และพนักงานส่วนตำบล  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  โดยได้จัดฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุมอาคารห้องสมุด  อบต.น้ำแพร่  และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่  เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  กองทุนสุขภาพชุมชน  ตำบลนาข่า  จังหวัดหนองคาย  และเทศบาลตำบลท่าโพธิ์  จังหวัดหนองคาย 
อบต.น้ำแพร่จัดโครงการอบต.สัญจรพบประชาชน <04 มี.ค. 53>

อบต.น้ำแพร่ได้จัดโครงการอบต.สัญจรพบประชาชน

เมื่อวันที่  4 – 12 กุมภาพันธ์  2553  อบต.น้ำแพร่  ได้ดำเนินการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  ตามโครงการ  อบต.สัญจรพบประชาชน  ประจำปี  2553  โดยได้นำกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนอาทิ  เช่น  การรับชำระภาษี  การขออนุญาตก่อสร้าง  การแจกพันธุ์พืชกล้าไม้  การให้บริการตัดผม  การให้บริการตรวจสุขภาพ  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฯลฯ  โดยร่วมกับ  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  สถานีอนามัย ต.น้ำแพร่  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำ  เป็นต้น


งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 <04 ก.พ. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

นายอนุชา รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ จัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553  ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น  ซุ้มวาดระบายสี  ซุ้มระบายสีตุ๊กตา  ซุ้มยิงตุ๊กยา ซ้มปาเป้าลูกโป่ง และกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างหลากหลาย  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแมบ้านต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้เยาวชนอย่างทั่วถึง  นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ กล่าวว่า  งานวันเด็กถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง ในการเห็นคุณค่าของเด็ก เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ อยากเห็นเด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีคุณธรรมและจริยธรรมก็จะเป็นคนดีในสังคมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้ยิ่งใหญ่สำหรับความสุขของเด็ก ๆทุกปี ต่อไป 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com