ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 374 คน
สถิติเดือนนี้ 26134 คน
สถิติปีนี้ 132570 คน
สถิติทั้งหมด 1480067 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ. <05 ส.ค. 64>

       เมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอหางดง/ สภ.หางดง/ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ ร้านพิมคาราโอเกะ ม.9 บ้านดอยถ้ำ โดยได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการทำความสะอาดภายในร้านและบริเวณรอบข้าง จัดสัดส่วนที่พักและร้านค้าให้ชัดเจน ปรับปรุงห้องคาราโอเกะให้เก็บเสียงได้ ไม่ก่อความรำคาญแก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะตรวจสอบอีกครั้ง.

การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงน้ำดื่มชุมชน N.P. <04 ส.ค. 64>

          วันนี้เวลา 13.30 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลน้ำแพร่ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงน้ำดื่มชุมชน N.P. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา โดยมีท่านายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในนามประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต) ตำบลน้ำแพร่พัฒนา และได้รับเกียรติจาก นางพัชรี แก้วสว่าง อดีตนักพัฒนาชุมชนอำเภอหางดงเป็นผุ้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำปรึกษาในครั้งนี้ ถึงแนวทางการบริหารจัดการโรงน้ำดื่มชุมชน N.P. 
ภารกิจล้างถนนหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ <04 ส.ค. 64>

         วันนี้เวลา 09.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ตามที่ได้รับแจ้งขอรถน้ำจากทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทำการล้างถนนในเส้นทางของหมู่ 4 บ้านนำแพร่ เนื่องจากพื้นถนนมีปริมาณทรายมากเกินไปเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงได้ประสานขอรถน้ำจากทางเทศบาลลงพื้นที่ทำการชะล้างถนน เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปผ่านมาได้อย่างปลอดภัย.

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ปรึกษาหารือแนวทางการดเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ <04 ส.ค. 64>

           เมื่อวานนี้เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่ พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและประธาน อสม. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
ออกสำรวจสถานที่ศูนย์พักคอย วัดดอยถ้ำ หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ <04 ส.ค. 64>

         เมื่อวานนี้ เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ออกสำรวจสถานที่ วัดดอยถ้ำ หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ สำหรับเตรียมรองรับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง.

        ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com