ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 449 คน
สถิติเดือนนี้ 26209 คน
สถิติปีนี้ 132645 คน
สถิติทั้งหมด 1480142 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจพ่นยากันยุงหมู่ 3 บ้านแพะขวาง <04 ส.ค. 64>

       เมื่อวานนี้ เวลา 15.30 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่พ่นยากันยุงใน หมู่ 3 บ้านแพะขวาง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 หลังคาเรือน.

       ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 03/08/64 <03 ส.ค. 64>

         วันนี้เวลา 10.00 น. นำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายให้นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร.ต.อดุลย์ สาธาอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขทำความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาเพิ่มอุปกรณ์ออกกำลังกายให้เพียงพอต่อการเข้ามาใช้บริการของพี่น้องประชาชนเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนามากขึ้น.

ภารกิจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)เพื่อประชาชน 02/08/64. <03 ส.ค. 64>

      เมื่อวานนี้ เวลา 13.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกริทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านศาลา คลอง 22 เพื่อทำการซ่อมแซมไฟสาธารณะ(ไฟกิ่ง)และทำการเปลี่ยนโคมไฟเป็นระบบ LED เพื่อความส่องสว่างมากขึ้นเพื่อสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชน.
ปฏิบัติการค้นหากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเชิงรุก หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 1/08/64 <02 ส.ค. 64>

         เช้าวันนี้เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ได้จัดปฏิบัติการค้นหากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเชิงรุกในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดไข้เลือดออก หมู่ 3 บ้านแพะขวาง  โดยได้ทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ พบว่ายังมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุกลายอยู่บ้างบางหลังคาเรือนจึงได้ทำการกจัดไปเป็นที่เรียบร้อย และจะได้มีการนัดหมายกันอีกครั้งถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โดยระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ อสม.จะทำการลงสำรวจภายในพื้นที่เพื่อทำการค้นหาเชิงรุกเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป.
ภารกิจซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง(เสียงตามสาย)หมู่ 2 บ้านศาลา <02 ส.ค. 64>

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง(เสียงตามสาย)หมู่ 2 บ้านศาลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com