ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 503 คน
สถิติเดือนนี้ 26263 คน
สถิติปีนี้ 132699 คน
สถิติทั้งหมด 1480196 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 และภารกิจพ่นยายุงหมู่ 3 บ้านแพะขวาง <02 ส.ค. 64>

            เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.และ 14.00 น. ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เข้ารับตัวผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่ของ หมู่ 2 บ้านศาลา และหมู่ 4 บ้าน้ำแพร่ นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป.

 

           ต่อมาเวลา 15.30 น.ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบหมายให้แบ่งหน้าที่เป็น 2 ทีม เพื่อลงพื้นที่ของหมู่ 3 บ้านแพะขวาง และหมู่ 5 บ้านป่าจี้ ทำการพ่นยากันยุงให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน.

           ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.ภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโควิด-19 ในเขตตำบลน้ำแพร่. <02 ส.ค. 64>

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ิทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสถานที่เสี่ยงของ หมู่ 5 บ้านจี้ และหมู่ 2 บ้านศาลา และเวลาต่อมา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้แพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่มอบของใช้อุปโภคและบริโภค ให้กับผู้ประสบภัยโควิด-19 ที่ได้ทำการกักตัวเพื่อรอดูอาการภายในบ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่ของ หมู่ 2 บ้านศาลา และหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนผ่านพ้นวิกฤติเหล่านี้ไปให้ได้และขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบและอย่าทำการตื่นตระหนกใดๆกับเหตการณ์ที่เกิดขึ้น. 

 

      ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 31/07/64. <02 ส.ค. 64>

เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.30 น. หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ ให้เดินทางไปรับผู้ป่วย ในพื้นที่หมู่1 บ้านบ่อ ในที่เกิดเหตุภายในบ้านพักพบหญิงชรา 1ราย มีอาการปวดบริเวรต้นขาและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้นำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างปลอดภัย.

        เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น.หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ ให้เดินทางไปรับผู้ป่วย ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านแพะขวาง บริเวรหน้าสวนน้ำแกรนแคนย่อน ในที่เกิดเหตุพบผู้หญิง 1ราย มีอาการปวดลำตัวซีกขวาและบริเวณดวงตาข้างขวามีอาการพกช้ำ ทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้ทำการเข้ารับตัวและนำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงได้อย่างปลอดภัย.

        ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


ภารกิจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)เพื่อประชาชน. <02 ส.ค. 64>

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 26 จุด ด้วยกันเริ่มจากพื้นที่หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น 10 จุด หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 12 จุด หมู่ 6 บ้านแสนตอ 1  และหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ในพื้นที่ หมู่1-2 ต.น้ำแพร่ <30 ก.ค. 64>

       วันนี้เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพพร่พัฒนา โดยการนำของนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านบ่อ และหมู่ 2 บ้านศาลา เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซมถนนที่เกิดการชำรุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่ใช้สัญจรผ่านไปมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ทำการอุดหลุมบนท้องถนนที่เกิดการชำรุดและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ. 

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com