ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 298 คน
สถิติเดือนนี้ 26058 คน
สถิติปีนี้ 132494 คน
สถิติทั้งหมด 1479991 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การประชุมทางไกล โครงการผันน้ำเพื่อการอุปโภค การเกษตร ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ <30 ก.ค. 64>

        วันนี้เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทสมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนายอนาวิล ยินดีผล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมประชุมทางไกล Conference ครั้งที่ 1 เรื่องโครงการผันน้ำแม่ขานเพื่อการอุปโภค และการเกษตรในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยมีคณะทำงานของมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ "มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน" และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อลดความเสี่ยงโรคติดต่อโควิด-19ในครั้งนี้.
โครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ 30/07/64 <30 ก.ค. 64>

         เมื่อวาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายหน้าที่ให้ นายผดุง โนวรรณา และนายชัยวัฒน์ ไชยขัน ลงพื้นที่เก็บและคัดแยกขยะภายในตำบลน้ำแพร่ ตามโครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ ปรากฏว่าทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี เทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนน้ำแพร่มานะที่นี้ครับ.
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ <30 ก.ค. 64>

     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนางสาวอุรารักษ์ อิวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดยนายเดช ไฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ และรพ.สต./อสม. ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้  1.ไร่สติสัมปันโน  2. วัดป่าธรรมสันติ  3.สถานปฏิบัติธรรมเทพประทานพรพระโพธิสัตว์  4.ตลาดกำนันมูล  โดยได้กำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด.
ปฏิบัติการค้นหากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเชิงรุก หมู่ 3 บ้านแพะขวาง <29 ก.ค. 64>

         เช้าวันนี้เวลา 06.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ได้จัดปฏิบัติการค้นหากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเชิงรุกในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดไข้เลือดออก หมู่ 3 บ้านแพะขวาง  โดยได้ทำการสำรวจไปทั้งหมด 95 หลังคาเรือน พบว่ามี 4 หลังคาเรือน ที่ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุกลายอยู่ 
พรุ่งนี้ศตม.1.4เชียงใหม่ จะเข้ามาพ่นยากำจัดยุงลาย เวลารุ่งเช้า และเวลาสายๆอีกครั้งหนึ่ง และในวันพรุ่งเจ้าหน้าที่ อสม.จะมีการลงสำรวจภายในพื้นที่อีกหนึ่งวันเพื่อทำการค้นหาเชิงรุกต่อไป.


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ.ม่อนหินขาว หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง <29 ก.ค. 64>

เช้าของวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับเหล่าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ เทศบาลตำบลบ้านปง นำโดยนายกจิรยุทธ วงค์แสนใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านปง พร้อมกับเหล่าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ.ม่อนหินขาว หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯณ.ม่อนหินขาวและเส้นทางเชื่อต่อระหว่างตำบลน้ำแพร่และตำบลบ้านปง(แม่ขนิลใต้-แม่ขนิลเหนือ)ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหางดงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปง และเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนิยมล ยาวินัง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ.ม่อนหินขาว หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่จะมาถึงนี้ และได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯณ.ม่อนหินขาวและเส้นทางเชื่อต่อระหว่างตำบลน้ำแพร่และตำบลบ้านปง(แม่ขนิลใต้-แม่ขนิลเหนือ)ในครั้งนี้
โดยมีนายเดช ไฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดจัดงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา.


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com