ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 356 คน
สถิติเดือนนี้ 26116 คน
สถิติปีนี้ 132552 คน
สถิติทั้งหมด 1480049 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 <29 ก.ค. 64>

            เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

       

     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.


ลงพื้นที่ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบเชิงรุก หมู่3 บ้านแพะขวาง <29 ก.ค. 64>

       เช้าวันที่27 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาร่วมกับกลุ่มอสม.ตำบลน้ำแพร่ ได้รวมตัวช่วยกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน ในเขตพื้นที่เกิดโรคระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่3 บ้านแพะขวาง 
ผลการสำรวจ ยังคงพบลูกน้ำยุงลายในบางครัวเรือน แต่มีจำนวนการพบที่ลดลงจากเดิม กิจกรรมนี้ กลุ่มอสม.จะลงตรวจซ้ำๆแบบเดิมทุกวัน ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564   และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.1.4เชียงใหม่) จะเข้ามาพ่นยากำจัดยุงรอบที่ 2 ที่หมู่3 บ้านแพะขวาง.

ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 27/07/64 <29 ก.ค. 64>

       ภารกิจวันนี้ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟกิ่งตามที่ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน ทั้งหมด 4จุด ด้วยกันเริ่มจากพื้นที่หมู่ 11 บ้านน้ำบุ่น 1 จุด หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 1 จุด หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 1  และหมู่ 2 บ้านศาลา 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาส่องสว่างได้ตามปกติ.

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ขอบคุณท่านผู้ใจบุญบริจาคเตียงผู้ป่่วย <29 ก.ค. 64>

       ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยเหล่าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบพระคุณพ่อหลวงภูชัยมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยให้เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทางเทศบาลจะได้นำไปมอบให้กับคนไข้ที่ต้องการใช้ต่อไป ขอบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จงดลบรรดารให้ครอบครัวพ่อไลและญาติพี่น้องทุกท่านจงประสพแต่ความสุขความเจริญต่อไปครับ.
ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 <27 ก.ค. 64>

        เย็นวันนี้ เวลา 18.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำข้าวกล่องไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโควิด-19 ที่ทำการกักตัวเพื่อรอดูอาการ ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงกักตัวเป็นเวลา14วัน ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงมีความเป็นห่วงเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะช่วยเหลือถ้าหากคาดแคนสำหรับเครื่องใช้บริโภคอุปโภค ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤทติเหล่านี้ไปให้ได้ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com