ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 435 คน
สถิติเดือนนี้ 26195 คน
สถิติปีนี้ 132631 คน
สถิติทั้งหมด 1480128 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบข้าวกล่องจำนวน 50กล่อง แก่ผู้ปฏิบัติงาน <27 ก.ค. 64>

             ขอขอบพระคุณ ท่าน พ.ต.อ.คมสัน มีภัคดี ผกก.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 50 กล่อง ให้จิตอาสาพระราชทาน งานปลูกป่า โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ป่าชุมชนตำบลน้ำแพร่ บ้านท่าไม้ลุง (ม่อนหินขาว) ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในนามของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาพร้อมกับเหล่าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
จัดเตรียมสถานที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ม่่อนหินขาว <27 ก.ค. 64>

             เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้มอบหมายให้ ร.ร.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายธนู สิริบุญมา นักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ จัดสถานที่เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ.ม่อนหินขาว หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ให้การเตรียมสถานที่เกิดความเรียบร้อย พร้อมที่จะดำเนินกิจกรรม ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นี้.
ภารกิจมอบถุงยังชีพกับผู้ประสบภัยโควิด-19 <27 ก.ค. 64>

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนานำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้มอบหมายให้นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกฯเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและดูแลเบื้องต้นครอบครัวของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่ได้กักตัว เพื่อรอดูอาการ อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ที่หมู่4 บ้านน้ำแพร่ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้นำอาหารน้ำดื่มรวมถึงเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและยารักษาโรคเบื้องต้นนำไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย โควิด-19 และพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงทั้งนี้พี่น้องประชาชนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบและอย่าทำการตื่นตระหนกใดใดทั้งสิ้นเพราะผู้ติดเชื้อได้รับการควบคุมและรักษาในสถานที่กักกันของโรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขอำเภอหางดงเป็นที่เรียบร้อยอย่างปลอดภัย.

            ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.ภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย 26/07/64 <27 ก.ค. 64>

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.30 น. หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ ให้เดินทางไปรับผู้ป่วย ในพื้นที่หมู่2 บ้าน ร้อยจันทร์ เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการใจสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทางเจ้าหน้าที่ กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้นำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหางดงอย่างปลอดภัย.

        เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งเหตุ ว่ามีผู้ป่วยหญิง1รายมีอาการปวดท้องหนักมาก พักอาศัยอยู่ในพื้นหมู่ที่9บ้านดอยถ้ำทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้ทำการเข้ารับตัวและนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัย.

 

        ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.ภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 <27 ก.ค. 64>

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น.ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินพบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 1 ราย  อาศัยอยู่ที่หมู่4 บ้านน้ำแพร่ บริเวณหน้า วัดเขตคิชฌาวาส ทางเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณบ้านและรอบๆบ้านของผู้ติดเชื้อรายนี้ เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้พี่น้องประชาชนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบและอย่าทำการตื่นตระหนกใดใดทั้งสิ้นเพราะผู้ติดเชื้อได้รับการควบคุมและรักษาในสถานที่กักกันของโรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขอำเภอหางดงเป็นที่เรียบร้อยอย่างปลอดภัย.

          ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com