ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 282 คน
สถิติเดือนนี้ 26042 คน
สถิติปีนี้ 132478 คน
สถิติทั้งหมด 1479975 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 23/07/64 <27 ก.ค. 64>

        ภารกิจวันนี้ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟกิ่งตามที่ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน ทั้งหมด 4จุด ด้วยกันเริ่มจากพื้นที่หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 1 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 2 จุด และ หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาส่องสว่างได้ตามปกติ และวันนี้หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำน้ำไปส่งให้พี่น้องประชาชนอีกจำนวน3ลำ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้.

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ประชุมพิจารณาขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลของหมู่ 4 และหมู่ 5 <23 ก.ค. 64>

     วันนี้เวลา 10.00 น.ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ สิงห์โทราช ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวิทยา คำปวน นายช่างโยธาชำนานงาน เข้าพบ นางสาวนิยมล ยาวินัง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณาขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลของหมู่ 4 และหมู่ 5 เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไป.
จัดเตรียมสถานที่โครงการปลูกป่าม่่อนหินขาว หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง <23 ก.ค. 64>

          วันนี้เวลา 14.00 น. ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่ม่อนหินขาว หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ ท่านสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่ม่อนหินขาว หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่ม่อนหินขาวในครั้งนี้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลบ้านปงและผู้นำชุมชน ทั้ง2ตำบลในการจัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.
โครงการอาหารปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปี 2564 <23 ก.ค. 64>

        เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดและนางสาวอุราลักษณ์ อิวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้จัดการประชุมโครงการอาหารปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปี 2564 ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา โดยมีบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มได้มีความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาให้ความรู้ในวันนี้คือ นายณัฎฐกิตต์ แสงขัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจากเทศบาลตำบลตลาดขวัญ และ นายไฉน ตาคำแสน ตำแหน่งนักวิชาการสุขาพิบาลเทศบาลตำบลสันขวาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบขึ้นทะเบียนร้านค้า โดยผู้ประกอบร้านค้าและเครื่องดื่มส่วนมากสามารถทำได้และตอบคำถามได้ถูกต้องหมดทุกข้อ หลังจากนี้ทางเทศบาลจะได้ส่งมอบใบประกาศใบขึ้นทะเบียนร้านค้าให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในภายหลังโดยจะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้าน หลังจากนี้เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนานำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ร.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ได้เข้าร่วมโครงในครั้งนี้ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จสิ้นการประชุม ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบคุณทุกท่านมานะที่นี้ด้วยครับ.
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานบริษัทP&S ในพื้นที่หมู่ที่5 บ้านป่าจี้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ <23 ก.ค. 64>

            เช้าวันนี้เวลา 10.30 น.ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแคมป์คนงานบริษัทP&S บ้านป่าจี้ หมู่ 5 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีการประกาศปิดเขตและควบคุมพื้นที่ที่มีการเกิดโรคภายในพื้นที่ดังกล่าว หลังจากได้รับแจ้งเมื่อวานนี้หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบและกักบริเวรคนงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแคมป์คนงาน โดยมีคำสั่งห้ามเข้าออกเป็นอันขาด ในตอนนี้สถานการณ์ภายในเริ่มครี่คายในทางที่ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของคนงานภายในแคมป์เพื่อทำการตรวจหาโรค ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในความควบคุมของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างและสาธารณสุขอำเภอหางดงเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากเป็นเขตติดต่อกันระหว่างตำบลแม่ท่าช้างและตำบลน้ำแพร่พัฒนา พื้นที่ดังกล่าวโดยส่วนมากเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ทางกระทรวงสาธารณสุขอำเภอหางดงจึงมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ทางท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดและได้มีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหางดงและพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นอย่างมาก เช้าวันนี้จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหางดงและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  และขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการที่เกิดขึ้นเพราะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างและสาธารณสุขอำเภอหางดงได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างดีเยี่ยม การอยู่เวรยาม การสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดและตรวจสอบทุกคนในพื้นที่ที่อยู่ในความเสี่ยง โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน ให้หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดการพบปะสังสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและใกล้ชิดกันซึ่งเป็นต้นเหตุของการณ์ติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนรักษามาตรการอย่างเคร่งคัดเพื่อพี่น้องประชาชนบ้านเราจะได้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com