ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 70 คน
สถิติเดือนนี้ 4301 คน
สถิติปีนี้ 45658 คน
สถิติทั้งหมด 835321 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ศพค.ลงพื้นที่สำรวจและติดตาม ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ <08 ส.ค. 60>

     วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ลงพื้นที่สำรวจและติดตาม ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2560

กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ <08 ส.ค. 60>

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการนำหลักการ 3Rs มาใช้ คือ 1)Reduce คือ การใช้น้อย 2)Reuse คือ การใช้ซ้ำ 3)Recycle คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ จึงได้มีการมอบถังขยะให้กับชุมชน มีการจัดตั้ง "จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 100 % ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยโดยมีประชาชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดตัวอย่างที่ดีของชุมชน นอกจากนั้นยังได้ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอย ไปใช้ประโยชน์ ให้กับทุกส่วนราชการ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งโรงเรียน สถานศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน วัด องค์กรทางศาสนา และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ตำบลน้ำแพร่ ด้วยเช่นกัน

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ <04 ส.ค. 60>

     วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ <04 ส.ค. 60>

     วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกดาวเรืองเพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ราชการ สถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆในตำบลน้ำแพร่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช “ดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง รวมใจไทย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9” โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนสิงหาคม 2560 <04 ส.ค. 60>

     วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในตำบลน้ำแพร่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com