ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 495 คน
สถิติเดือนนี้ 26255 คน
สถิติปีนี้ 132691 คน
สถิติทั้งหมด 1480188 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเเปิดโครงการตลาดชุมชน หมู่ 2 บ้านศาลา. <20 ธ.ค. 64>

                  วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นิมนต์เจ้าอาวาสวัดบ้านศาลา หมู่ 1-2 ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเเปิดโครงการตลาดชุมชน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หมู่ 2 บ้านศาลา เร็วๆนี้.
โครงการรู้เท่าทันสื่อในช่วงระบาดของโควิด-19(ทักษะรู้เท่าทันสื่อ) <20 ธ.ค. 64>

                  วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบซูมโครงการรู้เท่าทันสื่อในช่วงระบาดของโควิด-19(ทักษะรู้เท่าทันสื่อ) สนับสนุนโดย มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (มพส.) และ Inthenational Foudation for Electoral System (IFES) ดำเนินการภายใน 3 ประเทศลุ่มน้ำโขง (ไทย เวียดนาม กัมพูชา) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 17/12/64. <17 ธ.ค. 64>


               วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทุกฝ่ายฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลหางดง สาธารณสุขอำเภอหางดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ กำนััน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลน้ำแพร่ จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ต.น้ำแพร่ ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลน้ำแพร่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร(โดม)เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่ที่เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มสอง ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ต.น้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.❤

สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ เพื่อพลักดันนโยบายให้เป็นตลาดชุมชน. <16 ธ.ค. 64>

                  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  เดินทางมาสำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ เพื่อพลักดันนโยบายให้เป็นตลาดชุมชน สำหรับพี่น้องชาวตำบลน้ำแพร่และใกล้เคียงต่อไป.
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน. <16 ธ.ค. 64>

                  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เรื่องมลพิษฝุ่นควัน และ การทิ้งขยะ ในเพื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และ หมู่ 6 บ้านแสนตอ.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com