ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 382 คน
สถิติเดือนนี้ 26142 คน
สถิติปีนี้ 132578 คน
สถิติทั้งหมด 1480075 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ.วัดอุโบสถ หมู่ 6 บ้านแสนตอ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ <23 ก.ค. 64>

      เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ นำโดยนายเดช ไฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลน้ำแพร่ทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกหมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันสืบสานประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ.วัดอุโบสถ หมู่6 บ้านแสนตอ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเทียนพรรษา ตามลำดับ พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ นายเดช ไฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลน้ำแพร่ทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกหมู่บ้าน โดยได้ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมกัน และทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ถวายปัจจัยเป็นเงินจำนวนหนึ่งที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นกุศลในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนายังได้เน้นย้ำและปฏิบัติตามกฏระเบียบการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีจุดตรวจวัดไข้ จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ ลงชื่อก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งของผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ต้องขอบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ตามจารีตประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่โบราณ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอให้บุญุศลที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้โปรดดลบรรดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งมาทปรารถนาและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วยเทอญ.
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 22/07/64 <23 ก.ค. 64>

         ภารกิจเมื่อวานนี้ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งเพื่อประชาชน นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟกิ่งตามที่ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน ทั้งหมด 3จุด ด้วยกันเริ่มจากพื้นที่หมู่ 5 บ้านป่าจี้ 1 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด และ หมู่ 6 บ้านแสนตอ 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาส่องสว่างใช้งานได้ตามปกติ.


ขอเจาะบ่อบาดาลให้กับทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <22 ก.ค. 64>

            เมื่อวานนี้เวลา 15.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยท่าน นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานปลัดและ นายวิทยา คำปวน นายช่างโยธาชำนานงาน เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอเข้าพบผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องขอเจาะบ่อบาดาลให้กับทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อดำเนินเรื่องการขุดเจาะบาดาลให้แล้วเสร็จและได้นำไปใช้ต่อไปในอนาคต.
โครงการสัมมนากฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การบริหารจัดการที่ดี <22 ก.ค. 64>

       บ่ายวันนี้เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้จัดการประชุมโครงการสัมมนากฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การบริหารจัดการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นและเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยวันนี้มีวิทยากรมาร่วมสัมมนาคือ นายนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ อดีตปลัดท้องถิ่งอำเภอหางดง ในหัวข้อแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หรือตามหนังสือฯ ว.98
สำหรับในวันนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบพระคุณ นายนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ อดีตปลัดท้องถิ่งอำเภอหางดง ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หรือตามหนังสือฯ ว.98 ในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่จะนำความรู้ที่ได้นี้มาปรับใช้อย่างมีประโยชน์ต่อไป.

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <22 ก.ค. 64>

        เช้าวันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยเหล่าบรรดาคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้เข้าร่วมประชุมในโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาหมาราชา โดยมีผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ ฝ่ายปกครองตำบลน้ำแพร่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อฟังบรรยายให้ความรู้เช่นกัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ท่านนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ อดีตปลัดท้องถิ่นอำเภอหางดง เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ให้กับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบพระคุณไปยังวิทยากรผู้ทรงความรู้ท่านนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ อดีตปลัดท้องถิ่นอำเภอหางดง ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รวมถึงผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ ฝ่ายปกครองตำบลน้ำแพร่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอขอบพระคุณท่านนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ อดีตปลัดท้องถิ่นอำเภอหางดง มานะที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ ฝ่ายปกครองตำบลน้ำแพร่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ให้ความร่วมมือและผ่านพ้นมาด้วยดี หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบคุณมานะที่นี้ครับ. 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com