ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 451 คน
สถิติเดือนนี้ 26211 คน
สถิติปีนี้ 132647 คน
สถิติทั้งหมด 1480144 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจจัดการลูกน้ำยุงลายหมู่3 <22 ก.ค. 64>

      วันนี้เวลา 08.30 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอางดงและแพทย์ประจำตำบลน้ำแพร่ นางสาววิจิตรา เรือนแก้ว (หมอปุ๋ย) ได้ประสานงานกับ นายไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านแพะขวาง และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ตรวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ม.3 บ้านแพะขวาง เพื่อควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอยู่เลื่อยๆ ผลการออกสำรวจ ค่า HI=21.21 (เข้าตรวจ 66 หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุง 14 หลีงคาเรือน) ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอางดง ได้กำชับให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังและตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์อย่างเข้มงวด เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนโรคระบาดที่มากับยุงจะระบาดมากในช่วงนี้ จึงอยากวอนขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลสอดส่องแหล่งเพาะพันธุ์และทำลายเพื่อไม่ให้ยุงลายได้นำโรคร้ายไปแพร่กระจายสู่พี่น้องประชาชนต่อไป.
การประชุมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติม่อนหินขาว 27/07/64 <22 ก.ค. 64>

       เมื่อวานนี้เวลา 14.00 น. ทางเทศตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติม่อนหินขาว โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอำเภอหางดงเป็นประธานในการจัดการประชุมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติม่อนหินขาว ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา ในครั้งนี้นอกจากเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่แล้ว ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านปงและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปง เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ม่อนหินขาว หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และได้พูดคุยถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ที่เริ่มระบาดในพื้นที่ของอำเภอหางดง ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านทีี่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประชุมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติม่อนหินขาว ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา เพื่อให้งานวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ราบรื่นไปได้ด้วยดี  ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบคุณทุกความร่วมมือมานะที่นี้ด้วยครับ.
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยว <21 ก.ค. 64>

         วันนี้เวลา 09.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำนวยการโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยว ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ ท่านสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานสังกัดต่างๆได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยวได้แก่

1. คณะทำงานฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

2. เทศบาลตำบลบ้านปง

3. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

4. กำนันตำบลบ้านปง

5. กำนันตำบลน้ำแพร่

6.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6,7,8,9 ตำบลบ้านปง

7. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลน้ำแพร่

8.ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

9.โครงการชลประทานเชียงใหม่

10. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1

11. สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต1 ลำปาง

12. สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ ที่1 เชียงใหม่

13. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

14. อุทยานแห่งชาติออบขาน

15. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.13 สันป่าตอง

16. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยป่าเลา

17.  หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร

18. เกษตรอำเภอหางดง

19. ปศุสัตว์อำเภอหางดง

20. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง)

21. ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนาและมจธ. เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรม  วิชาการ 

22. หมาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

23. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

24. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

25. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง

26. พัฒนาการอำเภอหางดง 

27.สาธารณสุขอำเภอหางดง

28. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง

29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮะ

30. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหางดง

31. ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

32. สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

33. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

34. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน)

35. โรงเรียนบ้านปง

36. โรงเรียนวัดประชาเกษม 

 โดยการประชุมในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันและได้จัดการวางแผนเพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรมานะที่นี้้ด้วยที่ได้ให้เกียรติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และใช้สถานที่ในการประชุมในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบพระคุณมานะที่นี้ครับ.


ภารกิจพ่นยายุงในเขตพื้นที่ของหมู่3 <21 ก.ค. 64>

           วันนี้เวลา 06.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อและแพทย์ประจำตำบลน้ำแพร่ นางสาววิจิตรา เรือนแก้ว (หมอปุ๋ย) ได้ประสานงานกับ นายไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านแพะขวาง และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่พ่นยายุงในช่วงเช้าของวันนี้เนื่องจากเกิดการระบาดหนักของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ทางสาธารณสุขอำเภอหางดงจึงได้มีคำสั่งให้ทำการพ่นยากันยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นภาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุลคุณย่าในพื้นที่ของหมู่ 3 บ้านแพะขวาง ทันที โดยอุปสรรคที่พบในเช้าวันนี้คือ มีฝนตกโปรยปรายลงมาเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถทำการพ่นยาได้ จึงทำให้ใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ และได้รับแจ้งข่าวว่ามีผู้ป่วยเพิ่มในระแวกเดียวกันอีก 1 ราย  ทำให้พรุ่งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง จะลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.โครงการขยายไหลทาง หมู่ 1 บ้านบ่อ <20 ก.ค. 64>

         วันนี้เวลา 10.00 น. ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านบ่อ เพื่อทำการวัดและตรวจสอบสภาพของถนนที่ใช้สันจรผ่านไปมาของพี่น้องประชาชน เนื่องจากถนนมีการชำรุดทรุดโทรมค่อนข้างมากและบวกกับถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะแคบทำให้การสัญจรนั้นค่อนข้างจะลำบาก ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่จึงเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนยากในการที่จะซ่อมแซมจึงได้ลงมติให้นำหินคลุงลงกลบบริเวณที่เป็นหลุมและมีน้ำขังไว้ก่อน หลังจากนั้นค่อยดำเนินโครงการขยายไหล่ทางต่อไป เพื่อลดปัญหาการสัญจรที่คับแคบและการเกิดปัญหาอุบัติเหตุการสัญจรของพี่น้องประชาชน.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com