ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 504 คน
สถิติเดือนนี้ 26264 คน
สถิติปีนี้ 132700 คน
สถิติทั้งหมด 1480197 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สรุปประชาคมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคชิกุลคุณย่าในเขตพื้นที่ของหมู่3 <20 ก.ค. 64>

        เมื่อวานนี้ เวลา 09.00 น. 19 กรกฎาคม  2564 คณะทำงานป้องกันโรคระบาดจาก กระทรวงสาธารณสุขอำเภอหางดง แพทย์ประจำตำบลน้ำแพร่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ผู้นำชุมชนตำบลน้ำแพร่ และ เจ้าหน้าที่อสม.ตำบลน้ำแพร่ ได้ลงพื้นที่โรคระบาดไข้เลือดออก บ้านแพะขวาง ม.3 ต.น้ำแพร่  ผลการลงสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 68 หลัง  พบเจอ 22 หลัง มีค่า HI = 32.35 ดังนั้นจึงจะต้อง เข้าตรวจจนกว่า HI เป็น 0
จากผลการประชาคมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก หมู่3 บ้านแพะขวาง ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ได้ประสานให้สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่นำเครื่องพ่นสารเคมีละอองฝอย ชนิดติดรถยนต์ พ่นสารเคมีในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ในวันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 และวันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยขอให้เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่.

ภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย 19/7/64 <20 ก.ค. 64>

        ภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยวันนี้ เวลา 09.30 น.ด้วยความเป็นห่วงจากทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทางเทศบาลจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ลงพื้ที่รับผู้ป่วย บ้านป่าจี่ หมู่ 5 ส่งฟอกไต ที่โรงพยาบาลสันป่าตองตามที่แพทย์นัดหมาย

 

เวลาต่อมา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาลงพื้นที่รับตัวผู้ป่วย หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ส่งตรวจโรงพยาบาลนครพิงค์ตามที่แพทย์นัดมาย. 

ต่อมาเวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งจากศูนย์เวียงพิงค์ ออกรับผู้บาดเจ็บเหตุแทนกู้ชีพบ้านแหวน สถานที่เกิดเหตุบริเวรข้างวัดโขงขาว ผู้บาดเจ็บ ผู้หญิง 2ราย จักรยานยนต์ล้มเอง  มีแผลถลอกตามร่างกาย ทางกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาส่ง โรงพยาบาลหางดง อย่างปลอดภัย.

 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

 


ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 19/7/64 <19 ก.ค. 64>

         ภารกิจวันนี้ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งเพื่อประชาชน นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟกิ่งตามที่ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน ทั้งหมด 4จุด ด้วยกันเริ่มจากพื้นที่หมู่ 6 บ้านแสนตอ 1 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด และ หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาส่องสว่างได้ตามปกติ.

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.น้ำไปส่งน้ำยังซอยม่อนหินขาวจำนวน 1 เที่ยว เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้.
ประชาคมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคชิกุลคุณย่าในเขตพื้นที่ของหมู่3 <19 ก.ค. 64>

             เช้าวันนี้เวลา 08.30 น. นำโดย ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่่พัฒนา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอำเภอหางดง ผู้นำชุมชนตำบลน้ำแพร่ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 เจ้าหน้าที่อสม.และแพทย์ประจำตำบลน้ำแพร่ ได้กันลงพื้นที่ทำประชาคมให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ของ หมู่3 บ้านแพะขวาง ซึ่งเป็นโรคระบาดที่มียุงเป็นภาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคชิกุลคุณย่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดเนื่องจากพื้นที่ในหมู่3 บ้านแพะขวาง มีการระบาดหนัก ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่และทางกระทรวงสาธารณสุขอำเภอหางดง จึงมีความเป็นห่วงต่อพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่เป็นอย่างมาก จึงขอให้พี่น้องทุกคนโปรดระมัดระวังโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุลคุณย่า โดยการช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งที่มีน้ำขังและพื้นที่ป่ารกชื้นที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นภาหะของโรคระบาดที่นำมาสู่พี่น้องประชาชน และได้จัดคิววางแผนในการพ่นยายุงให้กับพี่น้องประชาชนหมู่3 ทุกครัวเรือนให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออกและโรคชิกุลคุณย่า.  
การประชุมขับเคลื่อนการศึกษาการกีฬาและวัฒนธรรมตำบลน้ำแพร่พัฒนา <19 ก.ค. 64>

           เช้าวันนี้เวลา 10.00 น. นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาในการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาการกีฬาและวัฒนธรรมตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยมี นางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงค์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร.ต.อดุลย์ สาธาอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายอุดม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ นางรุ่งทิพย์ มังทา ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ อาจารย์ ศรศักดิ์ อ้วนล้วน นายสมยศ ลามาพิสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ได้เช้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
สาระสำคัญ การกำหนดนโยบายด้านการศึกษาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลน้ำแพรพัฒนาเป็นต้น
     เรื่องที่ถือว่าเป็นโครงการที่นำเสนอเป็นการ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด
     คือโครงการ กองทุนเพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
  เป้าหมาย...จัดหาทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเยาวชนในตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 นายนพพร วงค์ปัญญารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะได้นำเรียนเสนอท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการพัฒนาการศึกษาการกีฬาและวัฒนธรรมตำบลน้ำแพร่พัฒนาต่อไป.
 การพัฒนา คือ คุณภาพ.


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com