ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 299 คน
สถิติเดือนนี้ 26059 คน
สถิติปีนี้ 132495 คน
สถิติทั้งหมด 1479992 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจมอบข้าวกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 <19 ก.ค. 64>

     เช้าวันนี้เวลา 10.30 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  นางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เดินทางไปมอบข้าวกล่องจำนวน 120 กล่องให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอหางดง ณ.จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 วัดทรายมูล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ทุกท่านทุกคน.
ภารกิจช่วยเหลือดับเพลิงเร่งด่วน <19 ก.ค. 64>

        เมื่อคืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลขุนคง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานไม้ ในเขตท้องที่ของเทศบาลตำบลขุนคง ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถน้ำรุดเข้าพื้นที่และช่วยดับไฟได้อย่างทันท่วงที.

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราพร้อมที่จะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่.

ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 17/7/64 <19 ก.ค. 64>

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถน้ำลงพื้นที่ไปยังสุสาน หมู่4 บ้านน้ำแพร่-บ้านกอง เพื่อทำการชะล้างทำความสะอาดให้เหมาสำหรับการใช้งาน.

ต่อมาเวลา 16.40 น. ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ทำการพ่นยากันยุงให้กับพี่น้องประชาชน หมู่11 บ้านเวียงด้ง เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกกำลังระบาดในพื้นตำบลน้ำแพร่ ทางเทศบาลจึงมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องประชาชน จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนโปรดดูแลและระมัดระวังถึงปัญหาไข้เลือดออกในช่วงนี้ด้วย.  

 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราพร้อมที่จะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่.


ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <19 ก.ค. 64>

            เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร.ต.อดุลย์ สาธาอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขทำความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาเพื่อความเรียบร้อยปลอดภัยและสะดวกในการเข้ามาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาของพี่น้องประชาชนต่อไป.
ภารกิจช่วงบ่ายดูงาน สวนSunsweed <16 ก.ค. 64>

          ช่วงบ่ายของวันนี้เวลา 13.00 น. นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เดินทางไปดูงานที่สวนซันสวีท อำเภอแม่วาง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำสวนซันสวีทให้ความรู้ เรื่องวิธีการปลูกข้าวโพดหวานรวมถึงนวัตกรรมใหม่ของการเพราะปลูกโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุคใช้กับการเพราะปลูกและการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นโยชน์ต่อทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านมานะที่นี้ด้วยและหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์แก่ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่และประชาชนของเราเป็นอย่างยิ่ง ทางเราจึงขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยครับ.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com