ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 358 คน
สถิติเดือนนี้ 26118 คน
สถิติปีนี้ 132554 คน
สถิติทั้งหมด 1480051 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <16 ก.ค. 64>

       วันนี้เวลา 10.00 น. นายกฉัตรกรัินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายสมยศ ลามาพิสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงแก้ไข้สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อความสวยเหมาะสำหรับพร้อมใช้งานได้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
ร่วมงานศพคุณแม่ศรีนวล รีบเร่ง <16 ก.ค. 64>

        วันนี้เมื่อเวลา 11.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เดินทางไปร่วมพิธีศพของคุณแม่ศรีนวล รีบเร่ง แม่ของอดีตนายก อนุชา รีบเร่ง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมมอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางครอบครัว และได้นั่งพูดคุยพร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สำหรับท่านที่อยากจะร่วมแสดงความเสียใจและกราบศพของคุณแม่ศรีนวล รีบเร่ง ขอกราเรียนเชิญได้ที่บ้านเลขที่ 201 หมู่ 4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการฌาปณกิจศพ ในวัน อาทิตย์ ที่18 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ.สุสานบ้านน้ำแพร่ - บ้านกอง เรียนมายังทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ศรีนวล รีบเร่ง ในครั้งนี้ด้วย ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความเสียอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว ท่านอนุชา รีบเร่ง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มานะที่นี้ด้วย.

ภารกิจช่วงเช้า งานเปิดโรงเรียนแห่งชีวิต(School of life)ของโรงเรียนหางดงรัฐราษอุปถัมภ์ <16 ก.ค. 64>

       ต่อมาเวลา 11.00 น. นายกฉัตรกรินท์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เดินทางไปร่วมงานเปิดโรงเรียนแห่งชีวิต(School of life)ของโรงเรียนหางดงรัฐราษอุปถัมภ์ และได้เยี่ยมชมโครงการเพื่อจะได้นำเอาความรู้สื่งใหม่ๆนำมาบูรณาการในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลและปรับใช้กับวิถีชีวิตของชุมชนในตำบลน้ำแพร่ต่อไป.
ภารกิจช่วงเช้า งานพิธีบวงสรวงพ่อขุนหมื่นด้ง <16 ก.ค. 64>

              วันนี้เวลา 09.30 น. นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนหมื่นด้ง ณ.วัดเวียงด้ง หมู่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเหล่าบรรดาผู้นำชุมชนนำโดย นายเดช ไฝปัน พ่อกำนันตำบลน้ำแพร่ ได้กล่าวรายงานถึงวัถุประสงค์ในการจัดงานพิธีบวงสรวงในครั้งนี้พร้อมกับมีการแสดงระบำรำฟ้อนสำหรับเปิดพิธีงานบวงสรวงพ่อขุนหมื่นด้งในครั้งนี้ด้วย. 
โครงการสุขภาพหนึ่งเดียว " One health ระดับตำบล " ประจำปี2564 <16 ก.ค. 64>

            วันนี้ เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้จัดการประชุมโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว " One health ระดับตำบล " ประจำปี2564 ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา โดยมีเหล่าบรรดาผู้นำชุมชน และประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำแพร่เข้าร่วมการประชุม โดยวันนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับเกียรติจากแพทย์ประจำตำบล นางสาววิจิตรา เรือนแก้ว (หมอปุ๋ย) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้นำชุมชนและประธาน อสม.ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปเผือยแพร่ให้ความรู้รวมถึงวิธีการป้องกันสู่ที่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบคุณไปยัง ผู้นำชุมชนและประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว " One health ระดับตำบล " ประจำปี2564 ในวันนี้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com