ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 436 คน
สถิติเดือนนี้ 26196 คน
สถิติปีนี้ 132632 คน
สถิติทั้งหมด 1480129 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 15/7/64 <16 ก.ค. 64>

        เมื่อวานนี้เวลา 18.30 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุต้นไม่ล้มทับอาคารโรงสูบน้ำซอยตรงข้ามโรงงานดีท็อค ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ได้รับความเสียหายหนัก ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่หน่วยงานกองช่าง และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ลงพื้นที่ทำการตัดต้นไม้ที่ล้มทับอาคารโรงสูบน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
        ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราพร้อมที่จะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่.

การดำเนินการควบคุมวัสดุทางการเกษตร <15 ก.ค. 64>

            เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นางสาวกานต์สิริ พลกิรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอหางดง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรอำเภอหางดง ผู้นำชุมชนพ่อกำนัน เดช ไฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้าตรวจสอบโรงงานสมบูรณ์ดอกไม้ไฟ ในเขตพื้นที่ หมู่7 บ้านท่าไม้ลุง ตามโครงการดำเนินการควบคุมวัสดุทางการเกษตรเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการและร้านขายสินค้าทางการเกษตรในกรณีมีไว้ซึ่งสารโพแทสเซียมคลอเรต(KCLO)ซึ่งจัดว่าเป็นสารอันตรายต่อชุมชน สำหรับการตรวจสอบโรงงานสมบูรณ์ดอกไม้ไฟในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและพบว่าทางโรงงานได้มีการจัดเก็บไว้อย่างดีอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและหางผู้คน ทั้งนี้ทางทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบพระคุณไปยังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอหางดง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรอำเภอหางดง ผู้นำชุมชนพ่อกำนัน เดช ไฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้สละเวลาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชน และทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบคุณไปยังโรงงานสมบูรณ์ดอกไม้ไฟที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมานะที่นี้ด้วย.
ภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้มีปัญหาทางจิต ในพื้นที่หมู่ 4 <15 ก.ค. 64>

       วันนี้เวลา 11.20 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งพบผู้มีปัญหาทางจิต ในเขตท้องที่ของหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตบลน้ำแพร่พัฒนา จึงได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่เพื่อรับตัวผู้มีอาการป่วยทางจิตเพื่อส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหางดง อย่างปลอดภัย. 
ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

โครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ <15 ก.ค. 64>

        เมื่อวาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายหน้าที่ให้ นายผดุง โนวรรณา และนายสรวิชญ์ วรรณธรรม ลงพื้นที่เก็บและคัดแยกขยะภายในตำบลน้ำแพร่ ตามโครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ ปรากฏว่าทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี เทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนน้ำแพร่มานะที่นี้ครับ.
ภารกิจซ่่อมแซมไฟกิ่งประชาชน 14/7/64 <15 ก.ค. 64>

      เมื่อวานนี้ ภารกิจช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งเพื่อประชาชน นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟกิ่งตามที่ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน ทั้งหมด 5จุดด้วยกันเริ่มจากพื้นที่หมู่ 2 บ้านศาลา 1 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด และ หมู่ 5 บ้านป่าจี้ 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาส่องสว่างได้ตามปกติ.

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.น้ำไปส่งน้ำยังซอยม่อนหินขาวจำนวน 1 เที่ยว เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com