ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 485 คน
สถิติเดือนนี้ 26245 คน
สถิติปีนี้ 132681 คน
สถิติทั้งหมด 1480178 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย 14/7/64 <14 ก.ค. 64>

   ภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยวันนี้ เวลา 09.00 น.ด้วยความเป็นห่วงจากทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทางเทศบาลจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ลงพื้ที่รับผู้ป่วยบ้านแพะขวาง หมู่ 3 ส่งโรงพยาบาลหางดงตามที่แพทย์นัดหมาย 

เวลาต่อมา 09.30 น.เจ้าหน้าที่ได้พื้นทีรับผู้ป่วย บ้านป่าจี่ หมู่ 5 ส่งฟอกไต ที่โรงพยาบาลสันป่าตองตามที่แพทย์นัดหมาย

และเวลาต่อมา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาลงพื้นที่รับตัวผู้ป่วย หมู่ 4 บ้านป่าห้าน้ำแพร่ ส่งโรงพยาบาลลานตามที่แพทย์นัดมาย. 

 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.ภารกิจช่วยเหลือประชาชน14/7/64 <14 ก.ค. 64>

        วันนี้ เวลา 09.00 น. นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายสรศักดิ์ จันทร์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่วัดอุโบสถ(วัดแสนตอ)หมู่ 6 เพื่อตัดต้นไม้และกิ่งไม้ เนื่องจากช่วงนี้มีพายุฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดความอันตรายและเกิดความเสียหายภายในวัดและพระภิกษุสงฆ์สามเณรจึงได้ทำการตัดต้นไม้และกิ่งไม้บางส่วนเพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนที่เข้ามาทำบุญายในวัดต่อไป.
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำลำเหมืองแม่่ท่าช้าง หลังบ้านนายจำเริญ คำอาจ หมู่ 2 <14 ก.ค. 64>

        วันนี้ เวลา 10.30 น. นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายสมยศ ลามาพิสาร ผู้อนวยการกองการศึกษา และนายอภิรักษ์ ไกลถิ่นนายช่างโยธากองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำลำเหมืองแม่่ท่าช้าง หลังบ้านนายจำเริญ คำอาจ หมู่ 2 บ้านศาลา โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และนายจำเริญ คำอาจ ได้ชี้จุดวางกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคล่ำและวัดระยะความกว้างยาวของลำเหมืองแม่ท่าช้าง เพื่อพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป. 
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 13/7/64 <14 ก.ค. 64>

          เมื่อวานนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา14.00 น. เนื่องด้วยคุณแม่ศรีนวล รีบเร่ง คุณแม่ของท่านอนุชา รีบเร่ง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา ด้วยอายุ 96 ปี ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทางนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายงานให้หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนา ขณะนี้ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 201 หมู่ 4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการฌาปณกิจศพ ในวัน อาทิตย์ ที่18 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ.สุสานบ้านน้ำแพร่ - บ้านกอง เรียนมายังทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ศรีนวล รีบเร่ง ในครั้งนี้ด้วย ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความเสียอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว ท่านอนุชา รีบเร่ง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มานะที่นี้ด้วย.
ภารกิจช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งเพื่อประชาชน <14 ก.ค. 64>

       เมื่อวานนี้ ภารกิจช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งเพื่อประชาชน นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟกิ่งตามที่ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน ทั้งหมด 5จุดด้วยกันเริ่มจากพื้นที่หมู่ 1 บ้านบ่อ 1 จุด หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 2 จุด และ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 2 จุด และภารกิจสุดท้ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถน้ำไปส่งน้ำยังซอยม่อนหินขาวจำนวน 1 เที่ยว เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้.

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com