ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 284 คน
สถิติเดือนนี้ 26044 คน
สถิติปีนี้ 132480 คน
สถิติทั้งหมด 1479977 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สำรวจเส้นทาง บ้านดง-ห้วยเสี้ยว <13 ก.ค. 64>

        วันนี้เวลา 10.00 น. เทศบาลตำน้ำแพร่พัฒนา ได้รับเกียรติจาก นางวิทยาลักษณ์ สามใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.หางดง เขต 1 ได้นำทีมทีมช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านดง-ห้วยเสี้ยว เพื่อของบประมาณบรรจุแผนขอรับงบประมาณในปี 2566 ทางเทศบาลตำน้ำแพร่พัฒนา จึงขอขอบพระคุณนางวิทยาลักษณ์ สามใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.หางดง เขต 1 ได้นำทีมทีมช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มานะที่นี้ด้วยครับ.

ประชุมสำรวจการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตำบลน้ำแพร่ <13 ก.ค. 64>

         บ่ายวันนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยการอำนวยการของ นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร.ต.อดุลย์ สาธาอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้าร่วมประชุมกับ นายกกมลสิทธื์ โรจน์วิวัฒน์ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่(พ่อกำนันแดง)ได้ประสานกับฝ่ายปกครองนำโดย สมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ชมรมกำนันผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ อสม.ทุกหมู่บ้าน ได้จัดการประชุมสำรวจการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตำบลน้ำแพร่ โดยได้นัดหมายให้ทุกหมู่บ้านแจ้งประสงค์และรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ฯ โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสมุดทะเบียนเกษตรกร(เล่มเขียว)มาด้วย ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ไฟฟ้า จึงขอขอบพระคูณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ. 
โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน <13 ก.ค. 64>

          เช้าวันนี้วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนัปลัดเทศบาล นายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ได้เข้าประชุมหาลือโครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับ นางสาวนิภาพร ไพศาล หัวหน้ากรมอุทยานแห่งชาติออบขานและ นายอุเทน กันทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 แม่ขนิลใต้ เพื่อพูดถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดการขยะแยกขยะและสิ่งแวล้อมภายในชุมชน หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ให้เป็นแนวทางสอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดโรคอุบัติใหม่ในตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2564 <12 ก.ค. 64>

     วันนี้เวลา 09.00 น. นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประทานจัดการประชุมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดโรคอุบัติใหม่ในตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2564 ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. และประทานชุมชนตำบลน้ำแพร่แต่ละหมู่บ้านได้เข้ารับฟังการบรรยายความรู้จาก แพทย์ประจำตำบลน้ำแพร่ นางสาว วิจิตรา เรือนแก้ว(หมอปุ๋ย) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดโรคอุบัติใหม่ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ อสม. และประทานชุมชนตำบลน้ำแพร่ เพื่อนำไปเผือยแพร่ให้ความรู้แ่กประชาชนต่อไป
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน วันที่ 10-11 กรกฏาคม 2564 <12 ก.ค. 64>

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ด้วยความเป็นห่วงจากทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทางเทศบาลจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ลงพื้ที่รับผู้ป่วยบ้านแพะขวาง หมู่ 3 ส่งโรงพยาบาลหางดงเพื่อทำการล้างแผลตามที่แพทย์นัดหมาย 

เวลาต่อมา 11.00 น. ด้วยความเป็นห่วงจากทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทางเทศบาลจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ลงพื้ที่รับผู้ป่วยบ้านป่าห้าน้ำแพร่ หมู่ 4 ส่งโรงพยาบาลลานนาตามที่แพทย์นัดหมาย.

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งจากศูนย์เวียงพิงค์ให้รับผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบ บ้านหลังวัดถ้ำ หมู่ 9 ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงอย่างปลอดภัย.

เวลาต่อมา 07.55 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งจากศูนย์เวียงพิงค์ ออกรับผู้ป่วยอ่อนแรง บ้านดอยถ้ำหมู่9 ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงอย่างปลอดภัย.

เวลา 09.00 น. ทางกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร้่ ได้รับการร้องขอรับศพ ผชสว่าง หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ จากโรงพยาบาลนครพิงค์กลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านดอยถ้ำ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวท่านผู้ช่วยสว่าง มานะที่นี้ด้วยครับ.

ต่อมาเวลา 11.30 น.  ด้วยความเป็นห่วงจากทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทางเทศบาลจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ลงพื้ที่รับผู้ป่วยบ้านป่าห้าน้ำแพร่ หมู่ 4 ส่งโรงพยาบาลลานนาตามที่แพทย์นัดหมาย.

ต่อมาเวลา 18.00 น. รับแจ้งเหตุจากศูนย์เวียงพิงค์ ได้มีเหตุ จักรยานยนต์ล้มเลยตู้ยามน้ำแพร่ ไปประมาณ 100 เมตร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้นำตัวส่งบ้านเป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัย .

 และต่อมาเวลา 19.30 น. ในเขตุพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ได้เกิดพายุฝนลมกันโชกแรงหลายพื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายมากมายโยเฉพาะพื้นที่หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ซอยหลังโรงเรียนบ้านน้ำแพร่้ เกิดเหตุกอไผ่ล้มทับขวางทางจราจร ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ลงพื้นที่ทำการตัดกอไผ่ได้อย่างทันท่วงที.

และเมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.30 น. รับแจ้งเหตุจากศูนย์เวียงพิงค์ ได้มีเหตุ จักรยานยนต์ล้มเอง หน้าวัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)เป็น ชายหนึ่งรายถลอกตามร่างกาย ทางกู้ชีพจึงทำการนำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงอย่างปลอดภัย.

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com