ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 330 คน
สถิติเดือนนี้ 26090 คน
สถิติปีนี้ 132526 คน
สถิติทั้งหมด 1480023 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่า <09 ก.ค. 64>

          ช่วงบ่ายของวันนี้ เวลา 14.00 น. นายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตร และ นายอนาวิล ยินดีผล เจ้าพนักงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการประสานงานจากท่านปลัดอาวุโส ท่านปลัด สาธิต และพ่อกำนันตำบลน้ำแพร่ พ่อกำนันเดช ไฝปัน ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจผืนป่าเพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่า บริเวณป่าชุมชน หมู่10 บ้านน้ำบุ่น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564.
ลงพื้นที่เตรียมวางแนวกั้นตลิ่งพัง <09 ก.ค. 64>

      วันนี้ เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่างได้รับมอบหมายคำสั่งจาก นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ให้ลงเคลียร์พื้นที่เพื่อวางแนวกันตลิ่งพัง หมู่2 บ้านศาลา โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำลำเหมืองน้ำแม่ท่าช้าง(ข้างบ้าน นายจำเริญ คำอาจ)
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 9/7/64 <09 ก.ค. 64>

       ภารกิจช่วงเช้าวันนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.ด้วยความเป็นห่วงจากทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทางเทศบาลจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ลงพื้ที่รับผู้ป่วยบ้านป่าห้าน้ำแพร่ หมู่ 4 ส่งโรงพยาบาลหางดงตามที่แพทย์นัดหมาย 

เวลาต่อมา 09.30 น.เจ้าหน้าที่ได้พื้นทีรับผู้ป่วย บ้านป่าจี่ หมู่ 5 ส่งฟอกไต ที่โรงพยาบาลสันป่าตองตามที่แพทย์นัดหมาย

และเวลาต่อมา 12.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เข้ารับตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหางดง ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลลานนา เพื่อรักษาอาการต่อไป. 

 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


สำรวจเส้นทางชำรุดหมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ <09 ก.ค. 64>

      เมื่อวานนี้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. ท่านนายกฉัตรกินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และร.ต.อดุลย์ สาธาอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับนายประเวช ปัญญาแก้ว สมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต1 ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทาง หมู่9 บ้านดอยถ้ำ ที่มีการชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงสภาพถนนโดยวิธี Overlay เป็นระยะทางประมาณ 270 เมตร.
ภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่ <08 ก.ค. 64>

        ช่วงบ่ายของวันนี้ เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่างได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปตัดหญ้าบริเวณริมคลอง22 เพื่อการมองเห็นและการสัญจรของพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และต่อมาเจ้าหน้าที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปทำการตัดต้นใม้ที่ทำการเอียงลงมา ที่บริเวณสามแยกบ้านเวียงดง หมู่ที่11 เนื่องจากเสี่ยงต่อการล้มทับขวางถนนและอันตรายต่อผู้คนและผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้น.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com