ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 394 คน
สถิติเดือนนี้ 26154 คน
สถิติปีนี้ 132590 คน
สถิติทั้งหมด 1480087 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การเข้าถึงและใส่ใจประชาชน <08 ก.ค. 64>

        ช่วงบ่ายวันนี้ เวลา 14.00 น.หน่วยงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ให้ความใส่ใจและเข้าถึงความเป็นอยู่ของประชาชน ได้บริการรับส่ง พ่อมา บ้านแพะขวาง หมู่3 ที่ได้รับอุบัติเหตุไม่สามารถเดินทางไปล้างแผลที่โรงพยาบาลได้ กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงอาสารับส่งเพื่อความสดวกและปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.
ภารกิจดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <08 ก.ค. 64>

        ภาคเช้าของวันนี้ เวลา 09.30 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้มอบหมายกระจายหน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือร้อนต่างๆ โดยมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ลงพื้นที่พ่นยายุงให้กับพี่น้องประชาชนหมู่3 บ้านแพะขวาง เนื่องจากช่วงนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดในพื้นที่หมู่3 บ้านแพะขวาง ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ตระหนักถึงโรคภัยที่จะมากับยุง จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการพ่นยายุงให้เป็นที่เรียบร้อย 

        สถานที่ต่อมาคือหมู่4 บ้านน้ำแพร่ ซอย7 ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน โดยมีท่านสมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ท่านสุจิต ศรีวิชัย ประสานงานให้กับทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาเพื่อขอความอนุเคราะห์ไฟกิ่งภายในซอย7 ให้ส่องสว่างกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ปลอดภัย โดยทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงได้มอบหมายงานให้ก่องช่างลงพื้นที่และติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย

       และวันนี้เวลา 10.30 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุ งูเข้าบ้าน ในหมู่บ้านโครงการมยุรี หมู่2 บ้านศาลา จึงมอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุหมู่บ้านโครงการมยุรี หมู่2 บ้านศาลา พบว่าไม่เจองูตามที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


ประชุมประชาคมยาเสพติด <08 ก.ค. 64>

        ภาคบ่ายวันนี้ เวลา 13.00 น. นายสมยศ ลามาพิสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นตัวแทนท่านนายก ฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับทางฝ่ายปกครองอำเภอหางดงและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมการประชุมประชาคมยาเสพติดที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่9 บ้านดอยถ้ำ เพื่อย้ำเตือนผิดภัยของยาเสพติดและแนวทางการป้องกันต่อไป.
ภารกิจช่วยเหลือประชาชนภาคเช้าและภาคบ่าย(เพิ่มเติม) <08 ก.ค. 64>

     เมื่อวานนี้ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชน หมู่1 บ้านศาลา และหมู่4 บ้านน้ำแพร่ ได้มีเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับขวางทางจราจรในพื้นที่ของหมู่ที่1 บ้านศาลา และล้มทับหอพ่อบ้าน หมู่4 บ้านแพร่ เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนตกหนักจึงทำให้ต้นไม้โค่นล้มสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน ท่านนายก ฉัตรกริทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงมอบหมายหน้าที่ให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานเก็บขยะ ช่วยกันตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่โค่นล้มขวางทางจราจรและล้มทับหอพ่อบ้านได้อย่างเรียบร้อย ใช้เวลาทั้งหมดโดยประมาณ5-6 ชั่วโมง จึงจะเสร็จลงเป็นที่เรียบร้อย 

      และภาคบ่ายของเมื่อวานนี้ เวลา 14.00 น.ท่านนายก ฉัตรกริทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงมอบหมายหน้าที่ให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นทีตรวจสอบและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หมู่2 บ้านบ่อ เนื่องจากปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน โดยครั้งนี้ได้มีทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำมาฉีดทำลายสิ่งปฏิกูลที่ติดอยู่ในท่อระบายน้ำให้สะอาดและกลับมาใช้งานได้อย่าปกติ.


ภารกิจช่วยเหลือประชาชนช่วงบ่าย <07 ก.ค. 64>

      ช่วงบ่ายของวันนี้ เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่างได้แบ่งหน้าที่ให้ทีมงานเป็น2ทีม เพื่อลงพื้นที่ซ่อมแทรมดูแลช่วยเหลือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้นำทีมงานชุดที่1 ลงพื้นที่ซ่อมแทรมไฟกิ่งในพื้นที่ หมู่1 บ้านศาลา 2 จุด และเจ้าหน้าที่ชุดที่2ได้ลงพื้นที่ทำทำการตัดหญ้าหลังสนามกีฬาเทศบาลเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของพี่น้องประชาชน.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com