ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 505 คน
สถิติเดือนนี้ 26265 คน
สถิติปีนี้ 132701 คน
สถิติทั้งหมด 1480198 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สำรวจพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำตามโครงการน้ำใต้ดินแแบบปิด <07 ก.ค. 64>

            ภารกิจช่วงเช้าของวันนี้ เวลา 10.00 น. ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงสำรวจพื้นที่หมู่4 บ้านน้ำแพร่ ร่วมกับ นาง สิริพร คนเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตงน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำตามโครงการน้ำใต้ดินแบบปิด ในพื้นที่หมู่ 4 ตงน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่.
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน <07 ก.ค. 64>

            เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยหน่วยงานกองช่างได้ลงพื้นที่ตัดหญ้าเพื่อพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ หมู่ที่11 บ้านต๋มเวียงดง และช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำน้ำจากรถบรรเทาสาธารณภัยไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน 4 ลำ.
ภารกิจช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <06 ก.ค. 64>

      ในเวลาช่วงเช้าของวันนี้ ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และร.ต.อดุลย์ สาธาอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทสบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามที่ได้รับการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือมาจากพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่ 

ได้แก่ 1.หมู่11 บ้านเวียงดง วางท่อประปาและสนับสนุนรถกระเช้าเปลี่ยนป้ายบริเวณ 3แยกหมู่บ้านร่วมกับทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

         2.หมู่2 บ้านศาลา โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำลำเหมืองน้ำแม่ท่าช้าง(ข้างบ้าน นายจำเริญ คำอาจ)

และช่วงบ่ายของวันนี้ ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทสบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนาย อนาวิล ยินดีผล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าพบนายอำเภอเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน และมอบหมายให้ทางทีมงานช่างลงพื้น หมู่2 บ้านศาลาเพื่อซ่อมไฟกิ่ง 1จุด และ หมู่ 4 น้ำแพร่ 1 จุด.


การประชุมซักซ้อมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และการประชุมประจำเดือน <06 ก.ค. 64>

             เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยทีมงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้จัดการประชุมซักซ้อมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และการประชุมประจำเดือน ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราช พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวางแผนซักซ้อมพัฒนาท้องถิ่นและการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม หลังจากเสร็จการประชุมก็ได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราช.
โครงการป้องกันและดูแลสุภาพจากฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน (PM 2.5)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <06 ก.ค. 64>

         เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา    นำโดย นาย นพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประธานจัดการประชุมโครงการป้องกันและดูแลสุภาพจากฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน (PM 2.5)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราช พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  ให้ความรู้กับประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่ อสม. โดยมี พยาบาลวิชาชีพชนานการ นาง วิไลพร แก้วปุก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการโครงการป้องกันและดูแลสุภาพจากฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน (PM 2.5)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราช เพื่อนำไปเผือยแพร่สู่ชุมชนต่อไป. 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com