ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 300 คน
สถิติเดือนนี้ 26060 คน
สถิติปีนี้ 132496 คน
สถิติทั้งหมด 1479993 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การประชุมทบทวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำแพร่ <01 ก.ค. 64>

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคเหนือ และ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ชมรมอสม.ตำบลน้ำแพร่ สตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ ฯลฯ จัดการประชุมทบทวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำแพร่ ที่ครบวาระ 4 ปี เพื่อร่วมกันคัดเลือกสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำแพร่ชุดใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมหมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ (เพิ่ม4ราย) <14 มิ.ย. 64>

     วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) นำโดยคณะผู้บริหารฯ-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯในชุมชน และอาสาสมัครนักบริบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในหมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ (เพิ่มเติม) เพื่อให้กำลังใจ-มอบสิ่งของ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน
     ...ในนามของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา (หน่วยงาน/ร้านค้า/กลุ่ม/องค์กร/ทุกๆท่าน) ที่ได้ร่วมกันระดมทุนและสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาในครั้งนี้ครับ

รับมอบของ/เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง <11 มิ.ย. 64>

     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) รับมอบสิ่งของ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำโดยผู้บริหาร-พนักงาน ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิส) ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ <02 มิ.ย. 64>

     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) นำโดยคณะผู้บริหารฯ-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯในชุมชน อาสาสมัครนักบริบาล และ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ(โรงพยาบาลสวนปรุง) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในหมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ
     ...ในนามของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา (หน่วยงาน/ร้านค้า/กลุ่ม/องค์กร/ทุกๆท่าน) ที่ได้ร่วมกันระดมทุนและสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาในครั้งนี้ครับ

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ <31 พ.ค. 64>

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) นำโดยคณะผู้บริหารฯ-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯในชุมชน และอาสาสมัครนักบริบาล ได้นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ นมกล่อง ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และถุงบรรเทาทุกข์ ไปมอบให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
     กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดย บริษัท ซีพี ออลล์ รวมถึงบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ในนามของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา (หน่วยงาน/ร้านค้า/กลุ่ม/องค์กร/ทุกๆท่าน) ที่ได้ร่วมกันระดมทุนและสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาในครั้งนี้ครับ


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com