ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 359 คน
สถิติเดือนนี้ 26119 คน
สถิติปีนี้ 132555 คน
สถิติทั้งหมด 1480052 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 <25 พ.ค. 64>

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม) นำโดย นางสาวกานต์สิรี  พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

การประชุมเสวนาเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในชุมชนตำบลน้ำแพร่ <25 พ.ค. 64>

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในชุมชนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ มูลนิธิแก้ว-อรุณ , ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ , โรงพยาบาลสวนปรุง และ อาสาสมัครบริบาลตำบลน้ำแพร่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ

การประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผ่านระบบออนไลน์ <21 พ.ค. 64>

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 การประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ กศน.ตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (มพส.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ 3 บ้านแพะขวาง <21 พ.ค. 64>

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) นำโดยนางสาวกานต์สิรี  พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯในชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
     *** ในนามของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา (หน่วยงาน/ร้านค้า/กลุ่ม/องค์กร/ทุกๆท่าน) ที่ได้ร่วมกันระดมทุนและสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาในครั้งนี้ครับ

รณรงค์เลือกตั้งเทศบาล 2564 <22 มี.ค. 64>

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัด"โครงการประชาธิปไตยใกล้ตัว หละอ่อนน้ำแพร่เป็นคนดีตามวิถีประชาธิปไตย" โดยมีกิจกรรมคือ การรณรงค์เลือกตั้งเทศบาล ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     * รูปภาพทั้งหมดสามารถติดตามได้ในเฟสบุ้คเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com