ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 547 คน
สถิติเดือนนี้ 7370 คน
สถิติปีนี้ 89679 คน
สถิติทั้งหมด 1058189 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยนายคำ พันธุ์ศาสตร์ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำแพร่ จำนวน 3 ช่วง ยาวรวม 260 เมตร ช่วงที่ 1 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.37 เมตร ยาว 105 เมตร ช่วงที่ 2 ขนา <10 ก.ค. 63>

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยนายคำ พันธุ์ศาสตร์ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำแพร่ จำนวน 3 ช่วง ยาวรวม 260 เมตร  ช่วงที่ 1 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.37 เมตร ยาว 105 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.43 เมตร ยาว 76 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.84 เมตร ยาว 79 เมตร งานก่อสร้างบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 14 ท่อน จำนวน 1 โครงการ ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้าง (421 KB.)
ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้าง (347 KB.)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยนายคำ พันธุ์ศาสตร์ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำแพร่ จำนวน 3 ช่วง ยาวรวม 260 เมตร ช่วงที่ 1 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.37 เมตร ยาว 105 เมตร ช่ <26 มิ.ย. 63>

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยนายคำ พันธุ์ศาสตร์ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำแพร่ จำนวน 3 ช่วง ยาวรวม 260 เมตร  ช่วงที่ 1 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.37 เมตร ยาว 105 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.43 เมตร ยาว 76 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.84 เมตร ยาว 79 เมตร งานก่อสร้างบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 14 ท่อน จำนวน 1 โครงการ ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายสุจิณโณ แสวงเจริญ ถึงบ้านนางจันทร์ติ๊บ ศรีคำอ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 154 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามร <15 มิ.ย. 63>

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายสุจิณโณ แสวงเจริญ ถึงบ้านนางจันทร์ติ๊บ ศรีคำอ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 154 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายสุจิณโณ แสวงเจริญ ถึงบ้านนางจันทร์ติ๊บ ศรีคำอ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 154 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ตาม <01 มิ.ย. 63>

ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายสุจิณโณ แสวงเจริญ ถึงบ้านนางจันทร์ติ๊บ ศรีคำอ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 154 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 


ราคากลาง (182 KB.)
สัญญาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <28 พ.ค. 63>

สัญญาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สัญญาซื้อขาย (2.02 MB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com