ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 176 คน
สถิติเดือนนี้ 6189 คน
สถิติปีนี้ 86525 คน
สถิติทั้งหมด 942362 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

อบต.น้ำแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง <07 ก.ค. 54>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จำนวน 4 โครงการดังนี้ 

     1. โครงการก่อสร้างถนนซ่อมผิวโอเวอร์เลย์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนตอ เหมืองโค้ง หมู่ 6  วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

      2.  ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งริมลำน้ำแม่ท่าช้าง  หมู่ 1  วงเงินงบประมาณ 380,000 บาท

      3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลทืติกคอนกรีตสายหลัก  หมู่ 8  วงเงินงบประมาณ  300,000 บาท

      4.  ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประจำตำบลน้ำแพร่  หมู่ 1   วงเงินงบประมาณ 230,000 บาท

รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

จีงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง (1.93 MB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังริมน้ำแม่ท่าช้างหมู่ 1 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ท่าช้าง หมู่ที่  1 บ้านบ่อ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผิวเรียบหินลิปแล็ป กว้าง 3 เมตร ยาว 89.60  เมตร สูง 2.45 แยกเป็น 2 ช่วง  ดังนี้ ช่วงที่ 1 ยาว 48 เมตร   ช่วงที่ 2 ยาว 41.60 เมตร  วงเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมืนบาทถ้วน)


ประกาศสอบราคาก่อสร้างกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ท่าช้าง หมู่ 1 (958 KB.)
อบต.น้ำแพร่ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ่อพัก คสล หมู่ 3 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อ คสล หมู่ 3 บ้านแพะขวางขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.27 เมตร ลึก 2.65 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 58 ท่อน และดินถมท่อไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร  วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท


ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ่อพัก คสล หมู่ 3 แพะขวาง (922 KB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงผลิตป๋ย หมู่ 1 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ (ส่วนที่ก่อนสร้างไม่เสร็จ)  วงเงิน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ โรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ (845 KB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด หมู่ 4 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก มีฝาปิด บ้านน้ำแพร่ โรงวัว  รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 160.00 เมตร พร้อมวางท่อลอดใต้ถนน  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กผ่าศุนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อนพร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง 300,000 บาทถ้วน


ประสอบราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด หมู่ 4 (877 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com