ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 173 คน
สถิติเดือนนี้ 6186 คน
สถิติปีนี้ 86522 คน
สถิติทั้งหมด 942359 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ <10 ส.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.40 เมตร จำนวน 12 หลัง นั้น  บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้


ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ (82 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงทางแยกบ้านน้ำแพร่ <10 ส.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางแยกบ้านน้ำแพร่  ตามประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 นั้น บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารประกาศมาพร้อมหนังสือนี้
ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงทางแยก (89 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล <10 ส.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ล ประกาศลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา แล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (72 KB.)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ <20 ก.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน 1 คัน  วงเงิน 618,000 บาท รายละเอียดตามประกาศแนบมานี้


ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (139 KB.)
สอบราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก <20 ก.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.40 เมตร  สีน้ำเงิน ชายเต้นท์ขอบเหลือง  พร้อมสกรีนชื่อและตราสัญลักษณ์อบต.น้ำแพร่ จำนวน 12 หลัง  ราคากลาง 198,000 บาท  รายละเอียดตามประกาศพร้อมนี้


ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก (92 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com