ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 46 คน
สถิติวันนี้ 517 คน
สถิติเดือนนี้ 3123 คน
สถิติปีนี้ 166186 คน
สถิติทั้งหมด 1513683 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ <24 ส.ค. 54>

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการดังนี้

   1.  โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งฟังคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวที ริมแม่น้ำแม่ท่าช้าง หมู่ 2 วงงบประมาณ 340,000 บาท

    2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ อบต.น้ำแพร่  หมู่1  วงเงินงบประมาณ 517,000 บาท

    3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ  หมู่ 10 วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

    4.โครงการขยายเขตและปรับปรุงท่อประปาสายเมน หมู่ 7  วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

    5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ  หมู่ 11 วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

     6. โครงการขยายเขตและปรับปรุงท่อประปาสายเมน  หมู่ 9  วงเงินงบประมาณ  300,000 บาท

  รายละเอียดตามประกาศที่มาแนบพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 053-296600 ส่วนการคลัง อบต.น้ำแพร่
ประกาศโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ()
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ <08 ส.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร คสล. 2 ชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 22.50 เมตร สูง 7.50 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ราคากลางของการก่อสร้าง เป็นเงิน 3,031,000 บาท  งบประมาณ 3,000,000 บาท รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ()
อบต.น้ำแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง <07 ก.ค. 54>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จำนวน 4 โครงการดังนี้ 

     1. โครงการก่อสร้างถนนซ่อมผิวโอเวอร์เลย์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนตอ เหมืองโค้ง หมู่ 6  วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

      2.  ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งริมลำน้ำแม่ท่าช้าง  หมู่ 1  วงเงินงบประมาณ 380,000 บาท

      3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลทืติกคอนกรีตสายหลัก  หมู่ 8  วงเงินงบประมาณ  300,000 บาท

      4.  ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประจำตำบลน้ำแพร่  หมู่ 1   วงเงินงบประมาณ 230,000 บาท

รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

จีงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ()
ประกาศสอบราคาก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังริมน้ำแม่ท่าช้างหมู่ 1 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ท่าช้าง หมู่ที่  1 บ้านบ่อ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผิวเรียบหินลิปแล็ป กว้าง 3 เมตร ยาว 89.60  เมตร สูง 2.45 แยกเป็น 2 ช่วง  ดังนี้ ช่วงที่ 1 ยาว 48 เมตร   ช่วงที่ 2 ยาว 41.60 เมตร  วงเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมืนบาทถ้วน)


ประกาศสอบราคาก่อสร้างกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ท่าช้าง หมู่ 1 ()
อบต.น้ำแพร่ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ่อพัก คสล หมู่ 3 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อ คสล หมู่ 3 บ้านแพะขวางขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.27 เมตร ลึก 2.65 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 58 ท่อน และดินถมท่อไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร  วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท


ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ่อพัก คสล หมู่ 3 แพะขวาง ()

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 [231] 232 233 234 235 236 237 238 239  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com