ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 4797 คน
สถิติปีนี้ 57391 คน
สถิติทั้งหมด 847054 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <25 เม.ย. 61>

ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ผูํ้ิชนะการเสนอราคา (237 KB.)
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัสดุงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนสายทุ่งปป่าต๋อง - ท่าไม่ลุง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ <24 เม.ย. 61>

ประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัสดุงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนสายทุ่งปป่าต๋อง - ท่าไม่ลุง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ 


(267 KB.)
(258 KB.)
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดลอกกอไผ่ซึ่งกีดขวางลำน้ำแม่ท่าช้างและนำเศษไม้ไปทิ้งบริเวณหลังวัดศาลา หมู่ที่ 1 <17 เม.ย. 61>

ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดลอกกอไผ่ซึ่งกีดขวางลำน้ำแม่ท่าช้างและนำเศษไม้ไปทิ้งบริเวณหลังวัดศาลา หมู่ที่ 1


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (267 KB.)
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุที่เชิญมาร่วมงานรดน้ำดำหัว จำนวน 500 ชุด ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <04 เม.ย. 61>

ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุที่เชิญมาร่วมงานรดน้ำดำหัว จำนวน 500 ชุด ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (280 KB.)
ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคางานก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay สายทุ่งป่าต๋อง - สายบ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ 4 <03 เม.ย. 61>

ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคางานก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay สายทุ่งป่าต๋อง - สายบ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ 4


ประกาศประชาสัมพันธ์ (หน้าที่1) (465 KB.)
(หน้าที่ 2) (442 KB.)
(หน้าที่ 3) (186 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com