ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 65 คน
สถิติเดือนนี้ 2443 คน
สถิติปีนี้ 64509 คน
สถิติทั้งหมด 787424 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง คสล. ทางเข้าศาลเจ้าแม่กวนอิม <03 มิ.ย. 56>

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง คสล. ทางเข้าศาลเจ้าแม่กวนอิม หมู่ที่ 11


ประกาศ1. (742 KB.)
ประกาศ1.2 (217 KB.)
สอบราคาก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 <22 พ.ค. 56>

อบต.น้ำแพร่จะสอบราคาก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ 1 วงเงิน 141,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้้ายนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนอสฟัลท์ติค หมู่ 1 (103 KB.)
ประกาศผลสอบราคาถนนแอสฟัลท์ ม.5 <18 เม.ย. 56>

ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5


(97 KB.)
ประกาศผลสอบราคา ถนน ม.6 <18 เม.ย. 56>

ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ ม.6


(95 KB.)
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 หมู่ 10 หมู่ 11 <22 มี.ค. 56>

อบต.น้ำแพร่ประกาศสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างดังนี้

1. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8  กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร วงเงิน 231,000 บาท 

2.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 ขนาด กว้าง 4.5 เมตร ยาว 60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร วงเงิน 98,000 บาท

3. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังรูตัวทีคว่ำ หมู่ 11  กว้าง 2.45 เมตร  ยาว 31 เมตร ความสูงรวมฐาน 4.425 เมตร วงเงิน 377,000 บาท  

4. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร วงเงิน 350,000 บาท  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 หมู่ 10 กมู่ 11 (676 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com