ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 74 คน
สถิติเดือนนี้ 2452 คน
สถิติปีนี้ 64518 คน
สถิติทั้งหมด 787433 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สอบราคาก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6หมู่ 7 <22 มี.ค. 56>

อบต.น้ำแพร่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเสริมถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนสายบ้านแสนตอ หมู่  6 กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.04 เมตร วงเงิน 55,000 บาท  และ จ้างเหมาสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 วงเงิน 86,000 บาท  และจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  วงเงิน 270,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


สอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 และหมู่ 7 (539 KB.)
สอบราคาก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 หมู่ 5 <22 มี.ค. 56>

อบต.น้ำแพร่จ้างเหมาสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  เงินงบประมาณ 210,000 บาท และถนนแอสฟัลท์ติค หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร วงเงิน  465,000 บาท  และจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก วงเงิน 103,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


รายละเอียดจ้างเหมาทำถนนอสฟัลท์ติก หมู่ 4 กมู่ 5 (555 KB.)
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำแม่ตาช้าง หมู่ 2 <22 มี.ค. 56>

อบต.น้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำแม่ท่าช้าง หมู่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร วงเงิน 163,000 บาท   และสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพะขวาง หมุ่ 3 วงเงิน 430,000 บาท   รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้


สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 หมู่ 3 (554 KB.)
ประกาศแผนพัสดุประจำปี 2556 <01 ต.ค. 55>

อบต.น้ำแพร่ประกาสแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2556


(73 KB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง <23 ส.ค. 55> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com