ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 67 คน
สถิติเดือนนี้ 2445 คน
สถิติปีนี้ 64511 คน
สถิติทั้งหมด 787426 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงผลิตป๋ย หมู่ 1 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ (ส่วนที่ก่อนสร้างไม่เสร็จ)  วงเงิน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ โรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ (845 KB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด หมู่ 4 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก มีฝาปิด บ้านน้ำแพร่ โรงวัว  รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 160.00 เมตร พร้อมวางท่อลอดใต้ถนน  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กผ่าศุนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อนพร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง 300,000 บาทถ้วน


ประสอบราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด หมู่ 4 (877 KB.)
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประจำตำบลน้ำแพร่ <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องสมุดประจำตำบลน้ำแพร่ ต่อเติมห้องสมุด 2 ด้าน วงเงิน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามประกาศ อบต.น้ำแพร่ เรื่องสอบราคา ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประจำตำบลน้ำแพร่ หมู่ 1(แนบท้าย)


ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องสมุดประจำตำบลน้ำแพร่ (901 KB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 จำนวน 2 สาย  ดังนี้

สายที่  1  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) มีฝากปิด กว้าง .60 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 36 เมตร เป็นเงิน 113,000 บาท

สายที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล ไม่มีฝาปิด ลำเหมืองบ้านใหม่หมู่ 5  รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร  พร้อมท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหลืก มอก. ชั้น 3 รายละเอียตตามแบบของอบต. รางคากลาง 208,000 บาท
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านป่าจี้ (914 KB.)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2554 <01 ต.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554ประกาศแผนพัสดุ ปี 54 (914 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com