ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 547 คน
สถิติเดือนนี้ 3153 คน
สถิติปีนี้ 166216 คน
สถิติทั้งหมด 1513713 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเหมย ปัญญา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลน ทต.น้ำแพร่ โดยวิธีประกาดประกวดราคา (e-bidding) <09 ก.พ. 64>

ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเหมย  ปัญญา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลน ทต.น้ำแพร่ โดยวิธีประกาดประกวดราคา (e-bidding)


ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ()
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเหนือวันท่าไม้ลุง หมู่ที่ 7 ต.น้ำแพร่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลน ทต.น้ำแพร่ โดยวิธีประกาดประกวดราคา (e-bidding) <09 ก.พ. 64>

 ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเหนือวันท่าไม้ลุง หมู่ที่ 7 ต.น้ำแพร่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลน ทต.น้ำแพร่ โดยวิธีประกาดประกวดราคา (e-bidding)


ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ()
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <04 ก.พ. 64>

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ผู้ชนะการเสนอราคา ()
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผค-8094 ชม (เลขครุภัณฑ์ 033 48 0001) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <04 ก.พ. 64>

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผค-8094 ชม (เลขครุภัณฑ์ 033 48 0001) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ผู้ชนะการเสนอราคา ()
ประกาศจากเทศบาลหนองตองพัฒนา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำปะปา ม.2,4,5 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ <03 ก.พ. 64>

ประกาศจากเทศบาลหนองตองพัฒนา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำปะปา ม.2,4,5 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   


ระกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ (2.62 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com