ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 36 คน
สถิติเดือนนี้ 4485 คน
สถิติปีนี้ 38292 คน
สถิติทั้งหมด 827955 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ <04 พ.ค. 55>

ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง


(381 KB.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ 04/05/2555 <04 พ.ค. 55>

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่


(327 KB.)
ประกาศผลการสอบราคา <04 พ.ค. 55>

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหลายโครงการ ดังรายละเอียดตามประกาศ <20 เม.ย. 55>

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด หมู่ 3 บ้านแพระขวาง  วงเงินงบประมาณ  374,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมืนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศ
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 5  จำนวน 2 สาย   วงเงินงบประมาณ 326,000 บาท (สามแสนสองหมืนหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามประกาศ
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 10  วงเงินงบประมาณ 165,000 บาท หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาท รายละเอียดตามประกาศ
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลนำแพร่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  วงเงิน สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วนประกาศสอบราคาก่อสร้าง หมุ่ 3 หมู่ 5 (338 KB.)
ประกาศสอบก่อสร้าง หมู่ 10 และหมู่ 6 (325 KB.)
ประกาศผลการสอบราคางานก่อสร้าง. <07 ก.พ. 55> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com