ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 150 คน
สถิติเดือนนี้ 4165 คน
สถิติปีนี้ 31976 คน
สถิติทั้งหมด 821639 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง <01 เม.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการดังนี้

1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านบ่อ

2. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2  บ้านศาลา

3. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านแพะขวาง

4. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ 8  บ้านแม่ขนิลใต้

5. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน ภายในที่ทำการอบต.น้ำแพร่ หมู่ 1

6. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหมู่ 4 ถึง หมู่ 7
ประกาศ (941 KB.)
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (141 KB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (133 KB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 3 (104 KB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 8 (115 KB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สาย หมู่ 4 - หมู่ 7 (141 KB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อบริการประชาชน (74 KB.)
ประกาศยกเลิกผลพิจารณาการประกาศสอบราคา ก่อสร้างห้องน้ำ อยค <16 มี.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาห้องน้ำเพื่อบริการประชาชนของการบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จำนวน 1 หลัง  มี 6 ห้อง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนำแพร่ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553   เนื่องจากไม่มีผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคา  รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้


ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (46 KB.)
ประกาศผลพิจารณาการประกาศสอบราคา ก่อสร้าง หมู่ 3 หมู่ 7 <16 มี.ค. 53>

อบต. น้ำแพร่ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต หมู่ 3 หมู่ 7 รายละเอียตตามประกาศพร้อมนี้


ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ 3 หมู่ 7 (72 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา อาหารเสริมนม <15 มี.ค. 53>

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ชนิดพร้อมดื่ม ยูเอชที ชนิดรสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 21,780 กล่อง  ได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 รายละเอียดตามประกาศพร้อมนี้


ประกาศผลสอบราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ยูเอชที (52 KB.)
อบต.น้ำแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม(ยูเอชที) <04 มี.ค. 53>

อบต.น้ำแพร่ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับนักเรียนในตำบลน้ำแพร่ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com