ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 35 คน
สถิติเดือนนี้ 3005 คน
สถิติปีนี้ 44362 คน
สถิติทั้งหมด 834025 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม <14 ก.ย. 54>
ประกาศผลประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (88 KB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ <24 ส.ค. 54>

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการดังนี้

   1.  โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งฟังคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวที ริมแม่น้ำแม่ท่าช้าง หมู่ 2 วงงบประมาณ 340,000 บาท

    2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ อบต.น้ำแพร่  หมู่1  วงเงินงบประมาณ 517,000 บาท

    3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ  หมู่ 10 วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

    4.โครงการขยายเขตและปรับปรุงท่อประปาสายเมน หมู่ 7  วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

    5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ  หมู่ 11 วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

     6. โครงการขยายเขตและปรับปรุงท่อประปาสายเมน  หมู่ 9  วงเงินงบประมาณ  300,000 บาท

  รายละเอียดตามประกาศที่มาแนบพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 053-296600 ส่วนการคลัง อบต.น้ำแพร่
ประกาศโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ (1.03 MB.)
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ <08 ส.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร คสล. 2 ชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 22.50 เมตร สูง 7.50 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ราคากลางของการก่อสร้าง เป็นเงิน 3,031,000 บาท  งบประมาณ 3,000,000 บาท รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (523 KB.)
อบต.น้ำแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง <07 ก.ค. 54>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จำนวน 4 โครงการดังนี้ 

     1. โครงการก่อสร้างถนนซ่อมผิวโอเวอร์เลย์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนตอ เหมืองโค้ง หมู่ 6  วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท

      2.  ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งริมลำน้ำแม่ท่าช้าง  หมู่ 1  วงเงินงบประมาณ 380,000 บาท

      3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลทืติกคอนกรีตสายหลัก  หมู่ 8  วงเงินงบประมาณ  300,000 บาท

      4.  ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประจำตำบลน้ำแพร่  หมู่ 1   วงเงินงบประมาณ 230,000 บาท

รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

จีงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง (1.93 MB.)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังริมน้ำแม่ท่าช้างหมู่ 1 <10 พ.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ท่าช้าง หมู่ที่  1 บ้านบ่อ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผิวเรียบหินลิปแล็ป กว้าง 3 เมตร ยาว 89.60  เมตร สูง 2.45 แยกเป็น 2 ช่วง  ดังนี้ ช่วงที่ 1 ยาว 48 เมตร   ช่วงที่ 2 ยาว 41.60 เมตร  วงเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมืนบาทถ้วน)


ประกาศสอบราคาก่อสร้างกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ท่าช้าง หมู่ 1 (958 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com