ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 70 คน
สถิติวันนี้ 74 คน
สถิติเดือนนี้ 3044 คน
สถิติปีนี้ 44401 คน
สถิติทั้งหมด 834064 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2554 <01 ต.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554ประกาศแผนพัสดุ ปี 54 ()
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง <10 ส.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.60 เมตร ตามประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2553  บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้


ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (124 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 <10 ส.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย หมู่ 5 ลงวันที่ 20 กรกฎราคม 2553 บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามประกาศที่มาพร้อมนี้


ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจ้างรางระบายน้ำเทคอนกรีต หมู่ 5 (116 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ <10 ส.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.40 เมตร จำนวน 12 หลัง นั้น  บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้


ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ (82 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงทางแยกบ้านน้ำแพร่ <10 ส.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางแยกบ้านน้ำแพร่  ตามประกาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 นั้น บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารประกาศมาพร้อมหนังสือนี้
ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงทางแยก (89 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com