ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 40 คน
สถิติเดือนนี้ 3911 คน
สถิติปีนี้ 50417 คน
สถิติทั้งหมด 840080 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน <24 ก.พ. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน 6 ห้อง  สูง 2.50 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร  มีทางเดินรอบ หลังคามุงแผ่นเหล็กเมทัลซีต หนา 0.4 เมตร รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้


ประกาศสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน (68 KB.)
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมแซมเสริมผิว สายหมู่ที่ 3 หมู่ 7 <24 ก.พ. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมแซมเสริมผิว สายหมู่ 3 หมู่ 7  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,981 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  ในวงเงิน 1,897,967 บาท โดยมีราคากลางเป็นเงิน 1,920,000 บาท รายละเอียดตามประกาศแนบนี้


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 หมู่ 7 (120 KB.)
ประกาศผลพิจารณาการประกาศสอบราคา <19 ก.พ. 53>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 รายละเอียดตามประกาศพร้อมนี้


ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ 2 ชั้น (51 KB.)
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ <03 ก.พ. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเดินทาง 4 วัน กำหนดวงเงินงบประมาณ 144,000 บาท   รายละเอียดตามประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ


ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (101 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83]  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com