ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 27 คน
สถิติเดือนนี้ 2779 คน
สถิติปีนี้ 63166 คน
สถิติทั้งหมด 852829 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 <26 พ.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู มีฝาปิด จำนวน 2 สาย  หมู่ที่ 1  บ้านบ่อ  ราคากลาง 296,000  บาท


ประกาศสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำแพรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (154 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 <27 เม.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ทางหินคลิกกว้าง 4.5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ผวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  หมู่ 8 บ้านแม่ขะนิลใต้ ตามประกาศ วันที่ 1 เมษายน 2553 นั้น บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 แล้ว รายละเอียดตามประกาศพร้อมนี้
ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 8 (62 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 <27 เม.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านแพะขวาง จำนวน 2 สาย ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ วันที่ 1 เมษายน 2553 นั้น บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองเอกสารสอบราคาได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายนต 2553 รายละเอียดตามประกาศที่แนบพร้อมนี้


ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจ้างรางระบายน้ำเทคอนกรีต หมู่ 3 (55 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเสริมผิว ถนนแอสฟัล์ติก <27 เม.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5 เมตร  ยาว 450 เมตร หนา  2.5 - 5 เซนติเมตร  และงานซ๋อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  กว้าง 5 เมตร ยาว 413 เมตร หนา 5 เซนติเมตร สายหมู่ 4  หมู่ 7  บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้
ประกาศผลการพิจารณาการประกวดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนน (63 KB.)
ประกาศผลการพิจารณาประกาศสอบราคา จ้าเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน <27 เม.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน 6 ห้อง   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ วันที่ 1 เมษายน 2553 นั้น  บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ห้องน้ำ สำหรับบริการประชาชน (56 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com