ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 172 คน
สถิติเดือนนี้ 6185 คน
สถิติปีนี้ 86521 คน
สถิติทั้งหมด 942358 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศผลสอบราคาถนนแอสฟัลท์ ม.5 <18 เม.ย. 56>

ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5


(97 KB.)
ประกาศผลสอบราคา ถนน ม.6 <18 เม.ย. 56>

ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ ม.6


(95 KB.)
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 หมู่ 10 หมู่ 11 <22 มี.ค. 56>

อบต.น้ำแพร่ประกาศสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างดังนี้

1. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8  กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร วงเงิน 231,000 บาท 

2.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 ขนาด กว้าง 4.5 เมตร ยาว 60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร วงเงิน 98,000 บาท

3. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังรูตัวทีคว่ำ หมู่ 11  กว้าง 2.45 เมตร  ยาว 31 เมตร ความสูงรวมฐาน 4.425 เมตร วงเงิน 377,000 บาท  

4. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร วงเงิน 350,000 บาท  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 หมู่ 10 กมู่ 11 (676 KB.)
สอบราคาก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6หมู่ 7 <22 มี.ค. 56>

อบต.น้ำแพร่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเสริมถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนสายบ้านแสนตอ หมู่  6 กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.04 เมตร วงเงิน 55,000 บาท  และ จ้างเหมาสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 วงเงิน 86,000 บาท  และจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  วงเงิน 270,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


สอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 และหมู่ 7 (539 KB.)
สอบราคาก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 หมู่ 5 <22 มี.ค. 56>

อบต.น้ำแพร่จ้างเหมาสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  เงินงบประมาณ 210,000 บาท และถนนแอสฟัลท์ติค หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร วงเงิน  465,000 บาท  และจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก วงเงิน 103,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


รายละเอียดจ้างเหมาทำถนนอสฟัลท์ติก หมู่ 4 กมู่ 5 (555 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com