ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 54 คน
สถิติเดือนนี้ 5479 คน
สถิติปีนี้ 17015 คน
สถิติทั้งหมด 872852 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

 
 วิ่งแล้วกินอะไรก็ได้จริงหรือ? <05 ก.ย. 61>

     เดี๋ยวนี้ เทรนด์การวิ่งกำลังมาเหรอ??
     ฉันกำลังคิดขณะกำลังจ้องสมาร์ทโฟน ที่หน้าจอเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง พลันสายตาก็ไปหยุดอยู่กับรูปของเพื่อนกำลังวิ่งและชูเหรียญรางวัลในมืออย่างภาคภูมิใจปรากฏในฟีดแรกทันทีที่ฉันล็อกอิน เลื่อนต่อไปก็เจอเพื่อนอีกคนกำลังประกาศรับสมัครหาเพื่อนไปซ้อมวิ่งเย็นนี้  เลื่อนต่อไปสักพัก สายตาก็หยุดอ่านรายละเอียด รายการวิ่งรายการหนึ่ง ที่มีระยะทาง 10 กม. พลันเสียงเพื่อนร่วมงานโต๊ะข้างๆ ที่เห็นว่าหน้าจอโทรศัพท์ของฉันค้างอยู่ที่หน้าการสมัครวิ่ง ก็รีบเอ่ยชวนอย่างไม่ลังเล  “ไปวิ่งกันไหม”  ฉันละสายตาจากหน้าจอ พร้อมถอดแว่นตาคู่ใจออก ตอบกลับด้วยแววตามุ่งมั่น “อื้ม...ไปสิ”
     ใช่...ฉันตัดสินใจสมัครวิ่งครั้งนี้ ตอนแรกคิดว่า 10 กม. คงง่าย ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากหรอก แต่ที่ไหนได้ พอลองมานั่งคิด จู่ๆ จะให้ไปวิ่งระยะทางแบบนั้น โดยที่ไม่ได้เตรียมการหรือวางแผนอะไรเลย มันก็กระไรอยู่ นอกจากการซ้อมวิ่ง การเตรียมเสื้อผ้า เตรียมอุปกรณ์แล้ว ยังมีอะไรที่ฉันต้องเรียนรู้อีกบ้างนะ แล้วคำถามที่ว่า “วิ่งแล้วกินอะไรก็ได้จริงหรือ” ก็ทำให้ฉันฉุกคิดขึ้นมา เมื่อเริ่มลงมือหาคำตอบ ก็พบว่า....
     ในการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนั้น สำนักโภชนาการกรมอนามัย  ได้มีข้อแนะนำการบริโภคตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ  หรือข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ดังนี้
     1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีความหลากหลาย และควบคุมน้ำหนักตัวเอง
     2.กินข้าวเป็นหลัก  และสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ เช่น ข้าวกล้อง  ข้าวซ้อมมือ  เพราะมีเส้นใยอาหาร วิตามิน  และเกลือแร่ในปริมาณสูง  โดยอาจบริโภคสลับกับผลิตภัณฑ์ จากข้าว และธัญพืชอื่นๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน เส้นหมี่ บะหมี่ วุ้นเส้น ขนมปัง เผือก และมัน
     3.กินพืชผักให้มาก  และกินผลไม้เป็นประจำ  เนื่องจากให้วิตามินและเกลือแร่  รวมทั้งสารอื่นที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น เส้นใยอาหารซึ่งช่วยให้ระบบขับถ่ายดี  ช่วยลดคอเลสเตอรอลและสารพิษที่ก่อมะเร็งบางชนิดออกจากร่างกาย
     4.กินเนื้อปลา  เนื้อสัตว์ ไข่ และถั่วเป็นประจำ
     5.ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นม และผลิตภัณฑ์จากนม เป็นแหล่งของแคลเซียม และฟอสฟอรัส ช่วยให้กระดูก และฟันแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีโปรตีน กรดไขมัน
     6.กินอาหารที่มีไขมันแต่พอเหมาะ
     7.หลีกเลี่ยงอาหาร รสหวานจัด เค็มจัดและเผ็ด
     8.กินอาหารที่สะอาด  ปราศจากสารปนเปื้อน  สารที่ปนเปื้อนในอาหารทั้งที่เป็นสารอินทรีย์  และสารอนินทรีย์  รวมถึงจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในร่างกาย เช่น แบคทีเรีย  ไวรัส พยาธิ และสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร เช่น สารกันบูด สารแต่งสี กลิ่น รส และอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน  ควรบริโภคอาหารที่ปรุงสุก หรืออาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ
     9.งดหรือลด เครื่องดื่มหรืออาหารที่มีแอลกอฮอล์
     ในชีวิตประจำวัน เราต่างก็รู้อยู่แล้วว่า ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่สำหรับนักวิ่งหรือนักกีฬานั้น อาจจะต้องพิเศษมากกว่าคนปกติ ซึ่งอาจารย์สง่า ดามาพงษ์  นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ได้ให้ข้อมูลว่า โดยทั่วไป คนปกติกับนักกีฬา จะกินอาหารไม่แตกต่างกัน  แต่นักกีฬาจะใช้พลังงานมากกว่า จึงต้องกินอาหารในปริมาณที่มากกว่า ซึ่งการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังแข่งขัน จะช่วยให้นักกีฬามีสมรรถภาพดี มีชัยชนะไปมากกว่าครึ่ง ดังนั้น การเตรียมตัวทั้ง 3 ช่วงเวลา จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งที่นักวิ่งและนักกีฬาควรทำความเข้าใจเพื่อเส้นชัยข้างหน้าที่จะพิชิต
     การกินอาหารก่อนการแข่งขัน
     1. กินอาหารหลักก่อนแข่ง 2-3 ชม.
     2. กินอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรทและโปรตีนสูง เพื่อเพิ่มการสะสม glycogen
     3.เลี่ยงกินอาหารไขมัน เค็ม ใยอาหารสูงและอาหารแปลกๆ
     4.ก่อนการแข่ง 15-20 นาที ดื่ม/กิน อาหารที่มีน้ำตาลได้บ้าง เช่น น้ำหวาน ผลไม้รสหวาน
     การกินอาหารระหว่างการแข่งขัน
     1.ถ้าแข่งภายใน 30 นาที ไม่ต้องดื่มอะไรเลย
     2.ถ้าแข่งเกิน 30-60 นาที ดื่มน้ำเปล่าช่วงพักครึ่ง
     3.ถ้าแข่งเกิน 2-3 ชม. ให้ดื่มน้ำเปล่าทีละนิดเป็นระยะ รักษาความสมดุลของน้ำในร่างกาย
     การกินอาหารหลังการแข่งขัน
     1.ดื่มน้ำทดแทน น้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้หวานน้อย (น้ำเปล่าดีที่สุด)
     2.กินคาร์โบไฮเดรทภายใน 15 นาที เพื่อไปสร้าง glycogen ทดแทน
     3.กินอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรทสูงจะช่วยฟื้นสภาพร่างกาย
     4.กินโปรตีนปกติ แต่กินไขมันให้พอดี
     รู้อย่างนี้แล้ว การพิชิต 10 กม. ก็คงไม่ยากนัก และในอีกประมาณ 10 สัปดาห์ ข้างหน้า กิจกรรม วิ่งสู่ชีวิตใหม่ หรือ Thaihealth Day Run 2018 ที่ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดี และสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ ยังคงมีเวลาให้คุณผู้อ่านได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ รวมถึงโภชนาการที่ทางทีมเว็บไซต์ สสส. นำเสนอในวันนี้ เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนักวิ่งหน้าใหม่และนักวิ่งทุกคน พิชิตความท้าทาย ก้าวสู่การวิ่งในครั้งนี้ให้สำเร็จนะคะ
     เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th
     ข้อมูลจาก อาจารย์สง่า ดามาพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สสส. และหนังสือ 10 สัปดาห์ สู่ชีวิตใหม่
     ภาพโดย นัฐพร  ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ
 
 

 

Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com