ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 77 คน
สถิติวันนี้ 360 คน
สถิติเดือนนี้ 7205 คน
สถิติปีนี้ 53244 คน
สถิติทั้งหมด 909081 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

 
 8 วิธีขับขี่ ให้สงกรานต์นี้กลับบ้านปลอดภัย <09 เม.ย. 62>

     ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นวันหยุดยาวที่จะคนส่วนใหญ่ถือโอกาสเดินทางไกลเพื่อกลับบ้านไปหาครอบครัวหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการขับขี่ในระยะทางไกลอาจก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนได้ ดังนั้นการมีสติและไม่ประมาทจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนเดินทางกันอย่างปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ
     จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันดับแรกมาจากการดื่มแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชียและเป็นอันดับ 9 ของโลก โดยเฉลี่ยต่อปีมีผู้เสียชีวิตถึง 22,000 คน บาดเจ็บกว่า 100,000 คน พิการกว่า 50,000 คน และสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี
     ตัวเลขความสูญเสียที่เห็นแล้วน่าเป็นห่วง จึงเป็นที่มาของการทำงานอย่างเข้มข้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในสนับสนุนและเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียทางถนน และล่าสุดได้เปิดพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด สร้างเครือข่าย Thailand Big Move for Road Safety ร่วมกันแก้ 30 จุดเสี่ยง สร้างถนนปลอดภัยให้คนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัยอีกด้วย
     สงกรานต์นี้ ทีมเว็บไซต์ สสส. ขอชวนทุกคน ดื่มไม่ขับ เพื่อที่จะขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัย และใส่ใจในการขับขี่ด้วย 8 วิธีดังนี้ค่ะ
     1.ขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอ
     2.ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
     3.อย่าแซงในที่คับขัน เช่น บนสะพาน ทางโค้ง ทางแยก ทางร่วมหรือบริเวณที่ผิดกฎหมาย
     4.อย่าขับรถตามหลังคันอื่นในระยะกระชั้นชิด
     5.มองดูกระจกส่องด้านหลัง และให้สัญญาณไฟทุกครั้ง ก่อนหยุด เลี้ยว แซงจอด หรือชะลอ
     6.ก่อนเข้าทางโค้ง ควรให้สัญญาณเตือนรถอื่นที่กำลังสวนมา
     7.ขับชิดขอบทางด้านซ้าย เมื่อผ่านทางแคบ ทางโค้ง บนเนินหรือภูเขา
     8.เรียนรู้ จดจำ สัญญาณจราจรที่สำคัญ และปฏิบัติตามกฎจราจรโดยไม่ฝ่าฝืนป้ายหยุด สัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจร
     นอกจากการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรทำคือ “ดื่มแล้วขับ” เพราะการดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งแก้ว (200 ซีซี) จะส่งผลให้มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 20-30 มิลลิกรัม ทำให้การตัดสินใจและการตอบสนองของผู้ขับขี่ช้าลง ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ถือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลเสียที่จะตามมาภายหลังได้
     สงกรานต์เป็นเทศกาลที่สนุกสนาน และเป็นช่วงเวลาของทุกคนในครอบครัวที่จะได้พบหน้ากัน มาร่วมกันทำให้ช่วงเวลาเหล่านี้มีแต่ความสุข ด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กันนะคะ...สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

     เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th
     ข้อมูลจาก : ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และมูลนิธิเมาไม่ขับ
 
 

 

Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com