ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 354 คน
สถิติเดือนนี้ 7403 คน
สถิติปีนี้ 59319 คน
สถิติทั้งหมด 1195690 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 

 
 

วัดอุโบสถ(แสนตอ) <30 ม.ค. 57>>

     วัดอุโบสถ(แสนตอ) เลขที่ ๒๗๔ บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๒๑๕๗ อาณาเขตติดกับสถานที่ต่างๆดังนี้ ทิศเหนือ ๒ เส้น ๑๔ วา ๑ ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ ๒ เส้น ๑๘ วา ๒ ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก ๑ เส้น ๗ วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก ๑ เส้น ๘ วา จดที่ดินเอกชน
ประวัติความเป็นมา
     วัดอุโบสถ(แสนตอ) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๑๔ วา ๑ ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๑๘ วา ๒ ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ ๑ เส้น ๗ วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น ๘ วา จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร พระธาตุ กุฏิสองหลัง ศาลาการเปรียญ และ ศาลาลาย 
     วัดอุโบสถสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ ๒๓๗๐( ยังไม่ทราบแน่ชัด) ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างประมาณ ๒๔๘๐ เดิมเป็นที่วัดร้าง สิ่งก่อสร้างได้สลักหักพังลง คงเหลือแต่ฐานของ อุโบสถ วิหาร พระธาตุ เท่านั้น ก่อนหน้านั้นสมัยประมาณ พ.ศ ๒๔๘๕ ได้มีพระรูปหนึ่งชื่อว่า ครูบาเหมย โพธิโก ได้มาจำวัดอยู่ที่นี่และก็มรณภาพที่นี่ และวัดก็ร้างไป จนในปี พ.ศ ๒๕๑๗ ศรัทธาสาธุชนทายกทายิกา ได้ไปนิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษา และได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลัง ชาวบ้านเรียกว่า วัดร้องอึ่ง การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
     รูปที่ ๑ พระบุญมา พ.ศ ๒๕๒๑-๒๕๒๒
     รูปที่ ๒ พระดวงแก้ว ฐิตฺธมฺโม พ.ศ ๒๕๒๒- ๒๕๒๕
     รูปที่ ๓ พระสุข พ.ศ ๒๕๒๕-๒๕๒๗
     รูปที่ ๔ พระไสว อภิวนฺโน พ.ศ ๒๕๒๗-๒๕๒๙
     รูปที่ ๕ พระอธิการเมืองแก้ว รตฺนปญฺโญ ๒๕๓๒-๒๕๓๕
     รูปที่ ๖ พระนิคม ประภสฺโร พ.ศ ๒๕๓๖-๒๕๔๐
     รูปที่ ๗ พระครูอดิศักดิ์ ฐิตคุโณ พ.ศ ๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัo
สิ่งก่อสร้างภายในวัด
     วิหาร พระธาตุ ศาลาการเปรียญ กุฏิ วิหารครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง อุโบสถ(กำลังก่อสร้าง) วิหารองค์มหาเทพ และครูบาเจ้าศรีวิชัย วิหารพระเจ้าทันใจ บ่อน้ำทิพย์ วิหารครูบาเหมย ห้องครัว ห้องน้ำ ปูชนียสถานสำคัญภายในวัด ฐานอุโบสถเก่า บ่อน้ำทิพย์ รอยพระพุทธบาทจำลอง พระทันใจ(สร้างเสร็จเก้าช.ม ) พระธาตุทันใจ(สร้างเสร็จภายในเก้าวัน)ฯลฯ 
ประวัติจากคำบอกเล่า(หรือเรื่องเล่าปรัมปรา)
     มีผู้เฒ่าผู้เล่าว่า วัดอุโบสถนี้เป็นวัดร้างมานานมากแล้ว ขนาดคนเฒ่าคนแก่อายุมากที่สุดก็ยังเคยเห็นว่ายังเป็นวัดร้างตั้งแต่ยังจำความได้ และได้สันนิษฐานกันว่าวัดนี้มีที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่า พระอุโบสถของวัดหันหน้าไปทางทิศไต้ จากคำบอกเล่าของคนที่เรียนเกี่ยวกับวรรณคดี หรือกลุ่มที่เรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นพระอุโบสถภิกษุณี หรือาจจะเป็นอุโบสถที่มีผู้หญิงสร้างเพียงคนเดียว และเลยเข้าใจสันนิษฐานว่า(วัดนี้ร้างมานานเลยไม่สามารถค้นหาศิลาจารึกเจอได้หรืออาจสูญหายอยู่ในดินลึกมากก็เป็นได้) วัดนี้อาจสร้างโดยพระแม่เจ้าจามเทวีศรีหริภุญชัย ก็เป็นได้ เพราะพระองค์อาจสร้างวัดเพื่อเป็นชายแดนเขตบ้านเขตเมือง เพราะสังเกตดูจากวัดละโว้ที่อยู่ห่างๆกันไปจะอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน (* ท่านเจ้าอาวาสท่านได้เล่าว่าตัวท่านเองได้นั่งสมาธิ และก็ได้สัมผัสเห็นถึงดวงจิตของพระแม่เจ้าจามเทวี มาบอกในนิมิต ว่า” นี่ลูก ที่ตรงที่ท่านสร้างนี้เป็นอุโบสถที่แม่ได้สร้างไว้ และวัดนี้แม่ก็ได้สร้างไว้เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นประตูสู่บาดาล ข้างบนเป็นประตูสู่สวรรค์ ฉะนั้นที่นี้เลยเป็นสถานที่แห่งสามภพ และการเป็นวัดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้ว และการสร้างอุโบสถหลังนี้ก็ได้สร้างเป็นครั้งที่สี่แล้ว ขอให้ท่านดูแลที่นี้ และดวงจิตนี้ท่านต้องคอยดูแลที่นี้เท่านั้น “ และท่านก็ได้สืบถามกับผู้รู้อีกหลายท่าน ทั้งทางวิทยาศาสตร์ และทางจิตวิญญาณ ก็ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกันหมด ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นวัดที่องค์พระแม่เจ้าจามเทวี  องค์ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองหริภุญชัย  เป็นผู้สร้าง และท่านพระคุณเจ้าก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่ง  เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2546 ว่ามีผู้หญิงและผู้ชายชาวสันทราย โดยผู้หญิงมีอาการเหมือนกำลังเข้าทรงชี้ทางโดยมีฝ่ายชายเป็นคนขับรถมาที่วัด โดยที่ไม่รู้จักวัดนี้เลย พอเข้ามาก็บอกว่า เค้าชื่อเจ้าหญิงในสมัย เมืองนครพิงค์ ซึ่งในสมัยนั้นท่านได้ถูกส่งไปเป็นบรรณาการให้กับเจ้าผู้ครองสุโขทัย แต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้เต็มใจด้วยว่ามีคนรักอยู่แล้วก็คือทหารเอกที่นำทัพไปส่งนั่นเอง ท่านบอกว่าได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วได้เห็นพระภิกษุหลายรูปและชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะพระเจดีย์องนี้ อยู่ก็เลยมีใจอยากทำบุญก็เลยพักทัพที่นี่เพื่อช่วยสร้างเจดีย์ พอสร้างเสร็จก็ได้ถอดสร้อยสังวาล ใส่ลงไปในองค์พระธาตุด้วย พอสร้างเสร็จพระนางก็ไม่อยากจะไปเลยขอพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งก่อน เพื่อที่จะมีเวลาอยู่กับคนรักให้หนำใจ แต่แล้วพระนางก็คิดสั้นเลยได้กินยาพิษฆ่าตัวตายในครั้งนั้น พอความทราบถึงเจ้าเมืองนครพิงค์ ก็เลยโกรธกริ้วมากเลยสั่งประหารทหารทั้งหมดที่อยู่ในกองทัพ และภิกษุสงฆ์ ทั้งหมด ในคราวนั้นและก่อนที่คนทรงคนนั้นจะกลับไปเค้าบอกว่าเค้าได้ไปแตะเตียงหลังหนึ่งซึ่งเป็นเตียงเก่าโบราณที่วางจำหน่ายอยู่ที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ และเค้าก็เห็นผู้หญิงสูงศักดิ์ นอนจมกองเลือดอยู่ และก็ขอใช้ร่างเค้าเพื่อที่จะมาช่วยปลดปล่อยเหล่าทหารของท่านและพระภิกษุ และผู้คนที่ได้รับเคราะห์ในคราวครั้งนั้น 
     

Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com