ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 93 คน
สถิติวันนี้ 376 คน
สถิติเดือนนี้ 7221 คน
สถิติปีนี้ 53260 คน
สถิติทั้งหมด 909097 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 

 
 

วัดเอรัณฑวัน <05 มิ.ย. 52>>

     วัดเอรัณฑวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ บ้านแพะขวาง หมู่ที่  ๓  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๒๔๕  

     อาณาเขต

     ทิศเหนือ ประมาณ ๖๒ เมตร จดที่ดินเอกชน

     ทิศใต้ ประมาณ ๘๘ เมตร จดที่ดินเอกชน  

     ทิศตะวันออก ประมาณ ๖๒ เมตร จดที่ดินเอกชน     

     ทิศตะวันตก ประมาณ ๖๖ เมตร ติดคลองซอยชลประทาน มีที่ธรณีสงฆ์ ประมาณ ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๓๖  ตารางวา  น.ส. ๓  เลขที่  ๒๔๔  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ  วิหาร  ศาลากุฏิสงฆ์   หอฉัน  และโรงครัว   ปูชนียวัตถุ   มีพระพุทธ   ฆ้อง  และกลอง  โบราณ  ๑  ชุด  

     วัดเอรัณฑวัน  สร้างเมื่อ  พ.ศ.   ๒๓๖๓   เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่า   และในหมู่บ้าน ไม่มีวัด  ศรัทราจึงได้สร้าง โรงธรรมขึ้น พอถึงวันพระ  ก็จะไปอาราธนา พระพระครูปัญญามาเทศนาอบรมสั่งสอนโดยเสมอ ครั้นต่อมาการพัฒนาต่างๆ ก็เกิดขึ้นตามกาลเวลา ท่านพระครูปัญญาพร้อมด้วยศรัทราในละแวกนั้น   จึงได้ช่วยกันปลูกสร้างเสนาสนะ   แล้วขนานนามว่า   วัดป่าละหุ่ง  

     สมัยสงครามโลกครั้งที่   ๒   ทางราชการให้เปลี่ยนชื่อ  ให้เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดเอรัณฑวัน ตั้งแต่นั้นมา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อวันที่  ๒๔  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส    เท่าที่ทราบนาม คือ....  
รูปที่    ๑   พระปัญญา
รูปที่    ๒   พระคันธะ
รูปที่    ๓   พระอริยะ  รูปที่๔พระแก้ว
รูปที่    ๔   พระนันติ
รูปที่    ๕   พระปั๋นปญญาวโร  พ.ศ.  ๒๔๗๐  -  ๒๕๐๑
รูปที่    ๖   พระอธิการอุทธาอุดมปญโญ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑  

รูปที่    ๗   พระครูโกวิท   โกวิโท

ปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภายในบริเวณวัด 
     

Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com