ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในปีงบประมาณ 2561
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  ควรปรับปรุง
<ระหว่าง 30 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61>
ดูผลโหวต | ดูผลโหวตที่ผ่านมา
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในปีงบประมาณ 2561
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
  ควรปรับปรุง
<ระหว่าง 30 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61>
ดูผลโหวต | ดูผลโหวตที่ผ่านมา