ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 300 คน
สถิติเดือนนี้ 5769 คน
สถิติปีนี้ 41621 คน
สถิติทั้งหมด 897458 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
  ชื่อกระทู้ : ประเด็นน้ำประปา ม.4
ผู้ตั้งกระทู้ : SiteAdmin
IP : 118.172.179.9
วัน-เวลา : 29 ก.ค. 57 - 09:27 น.
 
     
  ข้อความ : แจ้ง คุณพีรเดช,คุณกาเบี้ยน,คุณน้ำเน่า,คุณระเอือมยิ้ม,คุณคนน้ำแพร่
ตามที่ท่านได้ร้องเรียนเรื่องน้ำประปา ม.4 ทางเจ้าหน้าที่ขอเรียนว่า ให้ท่านได้เข้ามาดำเนินการร้องเรียนโดยกรอกข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามความเป็นจริง เพื่อทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จักได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงจุด เพราะจากการสอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการประปา ม.4 เบื้องต้น ไม่พบว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นนี้ และการที่ท่านใช้ชื่อบุคคลอื่นใดในการแสดงความคิดเห็น ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นบุคคลเดียวกัน
คุณพีรเดช ID 202.28.247.114
คุณกาเบี้ยน ID 202.28.247.114
คุณน้ำเน่า ID 202.28.247.114
คุณระเอือมยิ้ม ID 202.28.247.114
และขอความกรุณา อย่าได้นำเบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลอื่น มาลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ดำเนินการตรวจสอบตามเบอร์โทรศัพท์ แต่ไม่สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามความเป็นจริง
และหากท่านต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ขอให้เข้ามาทำเรื่องแจ้ง เพื่อเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จักได้ดำเนินการประสานกับคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : SiteAdmin
IP : 118.172.179.9
วัน-เวลา : 29 ก.ค. 57 - 09:33 น.
ข้อความ : คุณนายกรุณา ซ่อมแซม ID 202.28.247.114
คุณไม่ขอออกนาม ID 202.28.247.114
คุณชาวบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ID 202.28.247.114
คุณเชื่องช้า เฉื่อย ID 202.28.247.114
คุณก็คนเดิม ID 202.28.247.114
คุณฉ่อยฉิว ID 202.28.247.114
คุณกรรมสิ ID 202.28.247.114
คุณยูฮังงะ ID 202.28.247.114

ขอแจ้งตามข้อกระทู้ที่แจ้งมาแล้วนี้ครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : SiteAdmin
IP : 118.172.179.9
วัน-เวลา : 29 ก.ค. 57 - 09:35 น.
ข้อความ : สำหรับรายละเอียด ข้อกฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน และ คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ทางSiteAdmin จะนำมาแจ้งอีกครั้งครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ขอบคุณล่วงหน้า
IP : 202.28.247.114
วัน-เวลา : 29 ก.ค. 57 - 13:50 น.
ข้อความ : เรียน...ท่านแอดมิน
ร้องเรียนเรื่องน้ำประปา ม.4 ประเด็นอยู่ที่เรื่องประปาหมู่บ้านดังนั้นคนร้องเรียนจะเป็นกี่คนหรือคนเดียวกันมันก็ไม่แปลก ใช้สมองตรึกตรองและทำการแก้ไขให้ตรงจุดเค้าอาจสะกิจให้คุณรู้ก็ได้...ถึงมาตอบไง....ลืมประเด็นนี้ไปเลยแล้วไปบอกท่านนายก หรือไม่ก็ลองไปเปิดประปาหมู่ 4 ดูแล้วพิจรณาไม่ต้องฟังคนอื่นดูเองรู้เองเห็นเอง จะได้ช่วยกันทำให้เทศบาลไม่ต้องถูกครหา
ขอบคุณมาก อย่างน้อยก็มาตอบซะที
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ไหว้....ละคะ
IP : 202.28.247.114
วัน-เวลา : 10 ส.ค. 58 - 10:52 น.
ข้อความ : กราบเรียนท่านนายก...
น้ำประปาหมู่ 4 ฝั่งบ้านกำนันเน่าแล้ว อาบแล้วคันมาก
มีกลิ่นเหม็นมากคะ อยากทราบว่าฝั่งของนายกได้รับ
การแก้ไขแล้วทำไมไม่แก้ไขให้ทั่วถึงกันคะ
เพราะเกิดปัญหามาหลายปีแล้วช่วยหน่อยนะคะ
ได้โปรด........กรุณาด้วยเจ้า......จ่ายค่าประปาเท่ากัน
ด้วยความเคารพ
ลูกบ้านเมียน้อย
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com